Структура та органи управління ЗДО

1f7cd4bed0341e9817c42e96fbd173f2.png

 Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

 Повноваження:

– забезпечує реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на території м.Рівне,   поліпшення матеріально-технічної бази та господарське обслуговування комунальних закладу дошкільної освіти №37;

– виконує функції засновника закладу дошкільної освіти;

– бере участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;

– створює умови для одержання дітьми дошкільної освіти;

– організовує кадрове, матеріальне забезпечення діяльності педагогічних працівників ЗДО № 37, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;

– здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади директора ЗДО;

– організовує підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти та контролює хід їх здійснення;

– забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу та обслуговуючого персоналу в закладі дошкільної освіти;

 проводить контроль і державний нагляд за якістю харчування у закладах дошкільної освіти.

 

Керівник закладу дошкільної освіти, повноваження:

 – керівник закладу дошкільної освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

– керівник є представником закладу дошкільної освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

–   організовує діяльність закладу дошкільної  освіти;

–  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;

–  призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

– забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням  Базового компонента дошкільної освіти та освітніх програм;

–   забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

– забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;

– сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;

– сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу дошкільної освіти.

 

       Колегіальні органи  управління закладом дошкільної освіти№ 37   

Педагогічна рада  ЗДО                                                                Загальні збори ЗДО

Склад: педагогічні і медичні працівники, інші спеціалісти; можуть входити голови батьківських комітетів; можуть запрошуватись представники громадських об’єднань, батьки.
Склад: працівники ЗДО, голови  батьківських комітетів; запрошуються  представники   громадських об’єднань,батьки, благодійники.

            

                      Повноваження                        Повноваження
– схвалює освітню програму закладу, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;

– формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

– розглядає питання вдосконалення організації освітнього процесу у закладі;

– визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

– затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

– обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;

– затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

– розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

– визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’єю;

– ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

– розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

– має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу.

       – заслуховують звіти керівника закладу  дошкільної освіти з питань статутної діяльності;

– дають оцінку професійно-педагогічній діяльності директора закладу дошкільної освіти;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.