Річний звіт про діяльність ЗДО

Звіт

директора ЗДО  № 37

  за роботу у 2022 – 2023 навчальному році 

від 29.06.2023 року

Впродовж  2022-2023 навчального року колектив закладу дошкільної освіти  спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою здійснював свою діяльність, керуючись основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», вимогами законодавчих та нормативно-правових документів щодо діяльності ЗДО, організації освітнього процесу, створення безпечного освітнього середовища у закладі в умовах дії воєнного стану, змістом Базового компоненту дошкільної освіти, чинними програмами, з метою забезпечення  гармонійного розвитку особистості дошкільника, повноцінної організації життєдіяльності дітей та підвищення фахової майстерності педагогів, методична робота з педагогічними кадрами в 2022 – 2023 н.р. була спрямована на вирішення таких  завдань:

1. Продовжили роботу з науково-методичної проблеми закладу з теми «Формування соціально-громадянської компетентності дошкільника».

2. Удосконалити освітню взаємодію з дітьми, щодо формування екологічної культури дітей дошкільного віку, шляхом використання пошуково-дослідницької діяльності із забезпеченням інтегрованого підходу.

3. Активізувати діяльність з використання ігротехнологій у формуванні сенсорно-пізнавальної компетенції дітей дошкільного віку.

  Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом. Робота закладу дошкільної освіти  проводилась відповідно до  змісту Концепції розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження  спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї  для забезпечення адаптації до соціального середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку, формування  соціально-громадянської та екологічної  компетенції здобувачів освіти  шляхом використання у роботі діяльнісного підходу та інтерактивних методів навчання. Освітній процес був спрямований на  формування компетентностей (здоров’язбережувальна, комунікативна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, художньо-продуктивна, мовленнєва, соціальна,  особистісно-оцінна) в процесі підготовки дітей до шкільного життя ,відповідно до Концепції «Нової української школи». Продовжилась  робота над вдосконаленням процесу запровадженої  системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР.

 Впродовж 2022 – 2023 року проведено ряд заходів, що забезпечили успішну роботу закладу дошкільної освіти (ясел – садка): річний план роботи був підготовлений із врахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти, перспективного плану роботи над науково-методичною проблемою та очікувань батьків здобувачів освіти: 2 рази на місяць проводились  різноманітні форми методичної роботи з педагогами: семінари-практикуми, квести, тренінги. Завдяки активній взаємодії педагогів і батьків, ГО «Проліска», ЮНІСЕФ освітнє середовище ЗДО значно змінилося, збільшилося наповнення розвивальних осередків якісними, сучасними матеріалами, які спрямовані на активізацію, розвиток і мотивацію до взаємодії.  

 У ЗДО створені всі умови для безперервного навчання педагогів, що допомагає їм підвищувати свою професійну майстерність, брати участь у загальноміських  та обласних педагогічних конкурсах, створювати  інноваційні методичні посібники.

 Одним із пріоритетних питань сучасного суспільства та закладів освіти є навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, що в свою чергу вимагає удосконалення системи освітніх закладів шляхом впровадження у практику роботи з дошкільниками комплексних заходів спрямованих на соціалізацію дитини дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров’я, своєчасне забезпечення кожній дитині адекватних умов для розвитку, формування повноцінної особистості. Згідно із Законом України « Про освіту», особа з особливими освітніми потребами потребує додаткового постійної  чи тимчасової  підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.  Залучення дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в освітній процес закладу дошкільної освіти змінює передусім установки дорослих до дітей, оскільки вимагає дотримання принципу рівних прав для інших дітей, врахування індивідуальних особливостей та потреб кожного, чого намагаються досягти  педагоги інклюзивних груп №3: вихователі: Ковальчук М. І., Мовчанюк І. В., асистент вихователя Вайда Т. В., № 4 вихователі: Дзецько О.Є., Мельник І.М., асистент вихователя: Ціпан Г.П. , група № 11 вихователі: Корінь-Калиновська А.М., Прокопчук С.Й., асистент вихователя: Універсал О.О.

  У поточному навчальному році були підготовлені документи на атестацію 8 педагогів закладу. За результатами атестації підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 3 особи,   встановлено вищу кваліфікаційну категорію – 1 особа, встановлено 1 кваліфікаційну категорію – 1 особа, другу кваліфікаційну категорію– 2 особам, підтверджено 11 тарифний розряд – 1 особі.

  Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального, екологічного, художньо-естетичного, емоційно-ціннісного, логіко-математичного розвитку в процесі в процесі ігрової та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних  та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної  освіти.

Створені умови для здобуття повної вищої освіти 2 особам , з них вихователі 1, помічник вихователя 1.

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі РОІППО пройшли 5 працівників, з них: 1 фізінструктор, 2 вихователі, 1 асистенти вихователів.

    На  1 вересня 2022 в ЗДО було прийнято 84  дитини відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку –  57, дошкільного – 27.   ЗДО розрахований на 280 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 312 особи, з них 61 – діти раннього віку, 251– дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та  родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до закладу дошкільної освіти .

  В поточному навчальному році   Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами на 100% обслуговуючим персоналом на 100 %..

   У 2022-2023 навчальному році дошкільний заклад продовжив роботу на самостійному балансі. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку, що дає змогу батькам не тільки отримувати бухгалтерську інформацію на місці, а й забезпечує економію часу.  Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування дітей.

В закладі працює 21 вихователь, 1 – керівник гуртка, 1- практичний психолог, 1 -інструктор із фізкультури, 2 музичних керівники, 1 –  вихователь-методист, 3 – асистенти вихователя.

З вересня місяця 2022 року охоплено гуртковою роботою за бюджетний кошт дітей дошкільного віку: навчання англійської мови – 182 дитини, фізкультурно-оздоровчого напрямку  – 18 дітей.  Більшість дошкільнят охоплені гуртковою роботою.

 В зв’язку з об’єктивними причинами, а саме продовженням карантину по GOVID -19 та продовження дії Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу  Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» педагоги ЗДО №37 вихователі працювали дистанційно у форматі «педагог-батьки», «батьки-педагог-дитина» через Viber, Whats App, Telegram, Messenger. Для всіх вікових груп були складені індивідуальні плани роботи, відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», річного плану роботи у яких висвітлювали – відеопоради для батьків, консультації практичного психолога для батьків «Психологія воєнного часу», майстер-класи з художньо-естетичного розвитку, онлайн спілкування з дітьми, електронні посилання на сторінки з розвиваючими завданнями, мультфільми та повчальні відео для дітей, проводили конкурси малюнків «Світ очима дітей», «Миру мир», «Все буде Україна».

 Педагоги закладу підключені до застосунків Googl Meet для  проведення онлайн-нарад при директору, педагогічних годин, педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів. Вознюк І.В., вихователем-методистом створена Viber група “Джерельце» для обміну інформацією з організаціі та проведення освітньої діяльності закладу. Педагогічні працівники створили бібліотеку власних відео-занять.

 Вихователі брали активну участь у онлайн-заняттях, що проводилися на базі Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, підвищували свій фаховий рівень з різних тем.

 Для безпечного функціонування закладу під час роботи на період діі воєнного стану в Україні одним із важливих приорітетів у діяльності закладу є забезпечення безпеки учасників освітнього процесу. З цією метою серед персоналу систематично проводилась просвітницька робота з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження у надзвичайних ситуаціях. Під час проведення зазначених заходів керувалися Кодексом цивільного захисту Украіни. Всі працівники ЗДО готові до виконання заходів щодо захисту учасників освітнього процесу, особливо вихованців, зокрема їх укриття у захисних спорудах цивільного захисту та евакуаційних заходів, а також неухильного дотримання алгоритму дій під час тривожної сирени.

    Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу:  в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 3% поповнились новими матеріалами куточки мовлення, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній  та спортивній залі, коридорах. 

    Для забезпечення освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами створена сенсорна кімната, яка облаштована відповідними посібниками, ігровим та сенсорним матеріалом.

Проводяться косметичні ремонти групових та спальних кімнат, загальних приміщень, кабінетів, харчоблоку. Пофарбовано ворота, частина огороджувальної сітки, обладнання  спортивного та ігрових майданчиків. Придбано 150 комплектів постільної білизни, кухонний посуд на харчоблок та дошкільні групи.

  Проведений капітальний ремонт у місцях для укриття, підведена вода та каналізація, вентиляція. Приміщення облаштовані дитячими меблями, ігровим та спортивним обладнанням, телевізорами, засобами оповіщення, іграшками та канцтоварами, відповідно листа МОН України від 27.07.22 року

  Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться  якісно з використанням безпечних сертифікованих    матеріалів.

  Заклад  освіти забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних  навчальних закладів, правильно доглядати  за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.

  Для придбання засобів захисту здобувачів освіти та персоналу від зараження CОVID -19,  дезинфікуючих засобів, медичних засобів для укриття було виділено та освоєно 11760 грн.

  Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів, 1 суспільно-політичну газету.

  Передплату проведено на суму 14 123гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ЗДО  фізичних осіб – благодійників.

Із загального фонду витрачено на придбання матеріальних цінностей та закупівлю робіт- 149207грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіів 749423,66 грн.,оплату послуг (крім комунальних 59000грн.

Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу  проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки. Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 15477,42 грн. були спрямовані на охорону праці та пожежну безпеку. Було проведено:

–  4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий.

Взв’язку з військовим станом позапланово проведено інструктажі:

  •  з питань надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків;
  • з питань уникнення враження мінами, вибухонебезпечними предметами та ознайомлення з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях.

– перезаряджено вогнегасників на 3497,42 грн;

– інші заходи з пожежної безпеки: на суму 2040 грн.;

– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;

– 2 рази на рік (восени та весною) проведилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;

– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього  електричного освітлення. Складено відповідні акти;

– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги  на випадок  травмування.

– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.

– всі лампочки для освітлення приміщення закладу замінено на енергозберігаючі.

За сприянна ГО «Проліска» придбано: морозильну камеру, електром’ясорубку, пральну машину, електрокотел, водонагрівач, 3 телевізори, 2 ноутбуки, принтер, ігровий майданчик, спортивне обладнання на суму:

  Фінансування закладу дошкільної освіти відбувається коштом місцевого бюджету та за рахунок добровільних пожертвувань та цільових внесків фізичних і юридичних осіб.

Протягом звітного періоду на фінансування ЗДО було виділено бюджетні кошти  у сумі  9 589 470 грн.. з них:

– на зарплату і нарахування – 7 667 446 грн.

– на комунальні платежі – 1 407 322 грн.

– на придбання матеріалів та медикаментів –89 621 грн.

– на виконання робіт – 38 380 грн.

– на харчування дітей – 386 701 грн.

– ГО «Проліска» – 907 945 грн.

  Всі кошти витрачались за цільовим призначенням.

 Проведено лабораторні дослідження води, піску,градусників, готових страв на суму 3456,47грн.

За результатами досліджень встановлено, що всі відібрані зразки підтвердили безпеку продуктів харчування, готових страв, води і піску.

Завдяки залученим коштам батьків  у сумі 3455 грн. ЗДО зміг провести чистку та дизенфекцію 110 комплектів постільної білизни у групах, які комплектуються новими дітьми.

    На проведення ремонту приміщень ЗДО до нового навчального року були залучені кошти у сумі грн., 42789,20 грн.  з них бюджетні – 11600 грн.

В ЗДО протягом 2022 – 2023 навчального року виховувались  діти пільгових категорій – 95 особи. Серед них: діти учасників АТО – 25, діти учасників бойових дій – 3, діти з числа внутрішньо переселених – 13, діти з багатодітних сімей – 41, діти з малозабезпечених сімей –4, діти з інвалідністю – 1 , діти на обліку ІРЦ – 8.  З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 95 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 54 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 41 сім’я.

  За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -8 чол. та колектив ЗДО.

  Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали премії до Дня дошкілля. Працівники закладу до основної щорічної відпустки отримали матеріальну допомогу на оздоровлення: педагоги та техперсонал – 100% посадового місячного окладу.

  За підсумками 2022  року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей.

  Матеріальна допомога виділяється профкомом членам профспілки ЗДО, що перебували на стаціонарному лікуванні,  на поховання членів сім’ї (загиблим воїнам ЗСУ). Також надавалась грошова винагорода та нагородження грамотою  ювілярів ЗДО.

 Велика увага приділяється оздоровленню членів профспілки, надаються путівки в санаторно-лікувальні заклади. На теперішній час оздоровилось 4 члени профспілки. Виділяються кошти з профбютжету на культурно-масові заходи:  на придбання квитків в драматичний театр та на квитки в зоопарк дітям членів профспілки. В ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 35 грн.,, для дошкільного – 45 гр. (влітку – 37,40грн.). 30% вартості оплачується з міського бюджету. Батьки по факту платять: за дітей ясельного віку -24.50; за дітей дошкільного віку – 31.50. Харчування різноманітне, якісне, калорійне..Продукти харчуванна забезпечував Фоп Цісарук Вадим Едуардович, хліб та хлібобулочні вироби – ТДВ «Полісся хліб».

Успішно запроваджується система безпечності харчування в ЗДО (НАССР)

Долікарську допомогу дітям надають як сестри медичні старші, так і педагоги.

До керівника закладу за 2022 – 2023 навчальний  рік було 47 звернення громадян. З них: у 9 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 8; організаційні- решта ;

На звернення щодо виховання і навчання дітей 9 батьків отримали  консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в  повному обсязі – 6 звернень, частково -3 звернення. Питання залишення дітей в старшій групі  ще на один рік позитивно вирішено – 1; 2 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи; 21 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ЗДО.

Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ЗДО.

Війна увірвалася в наше життя і поставила під загрозу найдорожче – дитинство наших малят. Зараз у кожного з нас свій фронт. Завдання педагогів та батьків нашого закладу – підтримати дітей, знайти для цього потрібні слова й дібрати відповідні види і прийоми роботи. А ще – подбати про власну психологічну стійкість і внутрішню силу, та у нинішніх надзвичайних умовах робити те, що ми вміємо робити найкраще – дбати про дітей.

Л. Шевчук , директор  ЗДО ясла-садок №37.

Звіт
директора ЗДО № 37 за роботу у 2020 – 2021 навчальному
році від 11.06.2021 р

В продовж 2020-2021 навчального року колектив закладу дошкільної освіти спільно з батьківським комітетом та Піклувальною радою здійснював свою діяльність керуючись основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», змістом Базового компоненту дошкільної освіти, чинними програмами, з метою забезпечення гармонійного розвитку особистості дошкільника, повноцінної організації життєдіяльності дітей та підвищення фахової майстерності педагогів, методична робота з педагогічними кадрами в 2020-2021 н.р. була спрямована на вирішення таких завдань:
1. Продовження роботи творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку», шляхом використання художньо-естетичної діяльності;
2.Удосконалення роботи щодо формування логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку;
3. Активізація роботи над створенням оптимального розвивального середовища щодо формування практичних навичок збереження власного життя і здоров’я та безпеки в процесі взаємодії із навколишнім світом;
Керівником закладу створювались всі умови для утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління дошкільним закладом. Робота закладу дошкільної освіти проводилась відповідно до змісту Концепції розвитку закладу, Річного плану роботи та потреб сучасного суспільства, спрямовувалась на продовження спільної роботи закладу дошкільної освіти і сім’ї для забезпечення адаптації до соціального середовища у дітей раннього та молодшого дошкільного віку, формування мовленнєвої та математичної компетенції здобувачів освіти шляхом використання у роботі діяльнісного підходу та інтерактивних методів навчання. Освітній процес був спрямований на формування компетентностей (здоров’язбережувальна, комунікативна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, природничо-екологічна, художньо-продуктивна, мовленнєва, соціальна, особистісно-оцінна) в процесі підготовки дітей до шкільного життя відповідно до Концепції «Нової української школи». Продовжилась робота над вдосконаленням процесу запровадженої системи управління безпечністю харчових продуктів на базі концепції НАССР.

Впродовж 2020 – 2021 навчального року проведено ряд заходів, що забезпечили успішну роботу закладу дошкільної освіти (ясел – садка): річний план роботи був підготовлений із врахуванням сучасних тенденцій розвитку дошкільної освіти, завдань довготривалоїперспективного плану роботи над науково-методичною проблемою та очікувань батьків здобувачів освіти: 2 рази на місяць проводились різноманітні форми методичної роботи з педагогами; підготовлені керівником і оприлюднені на сайті Положення про академічну доброчесність та Положення про запобігання булінгу з планами роботи; розроблено та запроваджено в практику роботи Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у ЗДО №37.
Завдяки активній взаємодії педагогів і батьків освітнє середовище ЗДО значно змінилося, завдяки наповнення розвивальних осередків якісними, сучасними матеріалами, які спрямовані на активізацію, розвиток і мотивацію до взаємодії.
У ЗДО створені всі умови для безперервного навчання педагогів, що допомагає їм підвищувати свою професійну майстерність, брати участь у загальноміських та обласних педагогічних конкурсах, створювати інноваційні методичні посібники ( вихователь Вознюк І. В. та музичний керівник Данильчук Н. В., стали лауреатами XVIII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості.)
Одним із пріоритетних питань сучасного суспільства та закладів освіти є навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами, що в свою чергу вимагає удосконалення системи освітніх закладів шляхом впровадження у практику роботи з дошкільниками комплексних заходів спрямованих на соціалізацію дитини дошкільного віку з обмеженими можливостями здоров’я, своєчасне забезпечення кожній дитині адекватних умов для розвитку, формування повноцінної особистості. Згідно із Законом України « Про освіту», особа з особливими освітніми потребами потребує додаткового постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.
Залучення дітей з особливими освітніми потребами (ООП) в освітній процес закладу дошкільної освіти змінює передусім установки дорослих до дітей, оскільки вимагає дотримання принципу рівних прав для інших дітей, врахування індивідуальних особливостей та потреб кожного, чого намагаються досягти педагоги інклюзивної групи №3: вихователі: Демчук К. С., Мовчанюк І. В., асистент вихователя Ришняк Н. М. Інклюзивна група функціонує з 1.03. 2021 р.
У поточному навчальному році були підготовлені документи на атестацію п’ятьох педагогів закладу. За результатами атестації підтверджено вищу кваліфікаційну категорію – 1 особі, присвоєно першу кваліфікаційну категорію – 1 особі, присвоєно кваліфікаційну другу категорію – 2 особам, підтверджено 11 тарифний розряд – 1 особі.
Названі педагоги досягли помітних успіхів у роботі з дітьми за напрямками пізнавального- екологічного, художньо-естетичного, емоційно-ціннісного, логіко-математичного розвитку в процесі в процесі ігрової та мовленнєвої діяльності, що забезпечило не тільки професійний ріст та сформувало інтерес до дослідницької педагогічної діяльності, а й спонукало до активного запровадження в практику роботи з дітьми інноваційних педагогічних та здоров’язбережувальних технологій та особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.
Створені умови для здобуття повної вищої освіти 2 особам, з них 2 вихователі.
На 1 вересня 2020 року в ЗДО було прийнято 329 дитини відповідно до електронної черги. З них дітей раннього віку – 63 осіб, дошкільного – 266.
ЗДО розрахований на 280 місць. Списковий склад дітей становив в поточному навчальному році 347 осіб, з них 53 – діти раннього віку, 294 – дошкільнята. Комплектування груп відбувається за віковим та родинним принципами з врахуванням вибору батьків, що дає змогу мінімізувати адаптаційний період і зміцнити довіру батьків до закладу дошкільної освіти .
На 01.06. 2021р. у ЗДО було прийнято 92 нових дітей. На 01.09.21р. очікується списковий склад вихованців – 352 осіб.
Заклад дошкільної освіти забезпечений педагогічними кадрами на 100% обслуговуючим персоналом на 95 %.
В поточному навчальному році дошкільний заклад продовжив роботу на самостійному балансі. Ми маємо власну бухгалтерію, самостійний узгоджений з управлінням освіти власний кошторис, рахунки в банку, що дає змогу батькам не тільки отримувати бухгалтерську інформацію на місці, а й забезпечує економію часу батьків. Самостійний баланс дає змогу покращувати харчування дітей, створити більше зручностей для батьків щодо проведення оплати за харчування дітей.
В закладі працює 22 вихователів, 1 – керівник гуртка, 1- практичний психолог, 1 -інструктор із фізкультури, 2 музичних керівники, 1 – вихователь-методист, 1 – асистент вихователя.
З вересня місяця 2020 року охоплено гуртковою роботою за бюджетний кошт дітей дошкільного віку: навчання англійської мови – 294 дитини, фізкультурно-оздоровчого напрямку – 18 дітей. Працюють гуртки, що надають додаткові освітні послуги: з логопедії, зображувальної діяльності, хореографії, елементів навчання грамоти. Більшість дошкільнят охоплені гуртковою роботою.
У 2020 – 2021 навчальному році в закладі дошкільної освіти відбулося засідання педагогічної спільноти для вихователів- методистів: « Театральна педагогіка – шлях до формування педагогічної майстерності», в ході якого педагоги ознайомилися із зовнішніми і внутрішніми складовими педагогічної майстерності, проаналізували взаємозв’язок театрального мистецтва із педагогікою, взяли участь у тренінгу щодо формування критеріїв педагогічного артистизму, за допомогою ігрових та інтерактивних вправ працювали над голосом, мімікою, жестами, поставою, поглядом ( контактом очей), що сприяє удосконаленню професійного спілкування та формування педагога майстра.
Для успішної реалізації поставлених завдань педагогічний колектив спільно з батьками активно працював над створенням та зміцненням уже існуючої матеріальної бази закладу: в кожній групі створені розвивальні центри, достатня кількість іграшок та ігрового матеріалу, придбано сучасні дидактичні посібники із різних розділів програми, в порівнянні з минулим навчальним роком на 3% поповнились новими матеріалами куточки мовлення, зони дослідницької діяльності малят, новим змістом наповнились інформаційні куточки для батьків, естетично оформлені всі групові кімнати та вікна у групових кімнатах, кабінетах, музичній та спортивній залі, коридорах.
Проводиться капітальний загального коридору, що дасть змогу організувати затишок і комфорт. Розпочато капітальний ремонт спортивної зали: заміна електропроводки, стелі, світильників. Планується заміна вхідних дверей. Проведено капітальний ремонт ігрової кімнати гр..4.
Проводяться косметичні ремонти групових та спальних кімнат, загальних приміщень, кабінетів, харчоблоку. Буде пофарбовано ворота, частина огороджувальної сітки, обладнання спортивного та ігрових майданчиків. Придбано 186 комплектів постільної білизни.
Всі роботи по ремонту приміщень ЗДО проводяться якісно з використанням безпечних сертифікованих матеріалів.
Заклад освіти забезпечений достатньою кількістю посуду, постільною білизною, рушниками, предметами гігієни, миючими засобами, що дає можливість дотримуватись вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, правильно доглядати за дітьми та виконувати санітарні правила утримання приміщення закладу, харчоблоку, пральні, господарського двору.
Для придбання засобів захисту здобувачів освіти та персоналу від зараження CОVID -19, було виділено та освоєно 12895 грн. Для підвищення рівня самоосвіти педагогів протягом минулого року поповнювався методичний кабінет науково-педагогічною, психологічною і методичною літературою, проведено передплату на 11 спеціальних журналів, 1 суспільно-політичну газету.
Передплату проведено на суму 10 123гр. Всі кошти на передплату педагогічної преси надійшли від залучених керівником ЗДО фізичних осіб – благодійників.
Із загального фонду витрачено на придбання матеріальних цінностей та закупівлю робіт- 84000,00грн.
Керівником ЗДО з метою дотримання безпеки дітей та персоналу проводились всі роботи, що передбачені Колдоговором, та Заходами з охорони праці та пожежної безпеки. Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 15477,42 грн. були спрямовані на охорону праці та пожежну безпеку. Було проведено:
– 4 інструктажі з охорони праці, 2 інструктажі з пожежної безпеки, 4 інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей, 2 цільових, 1 позаплановий;
– перезаряджено вогнегасників на 3497,42 грн;
– інші заходи з пожежної безпеки: на суму 2040 грн.;
– проведене випробування крана-гідранта, пожежних рукавів. Складено відповідні акти;
– 2 рази на рік (восени та весною) проведилось обстеження кріплення спортивного обладнання, меблів, картин. Складено відповідні акти;
– щомісячно проводиться обстеження електрообладнання та внутрішнього електричного освітлення. Складено відповідні акти;
– проведено практичне заняття з навчання та відпрацювання дій з надання долікарської допомоги на випадок травмування.
– на кожному робочому місці наявні інструкції з охорони праці, на харчоблоці і пральні наявні Правила користування електроприладами.
– придбано електротовари (електропровід, лампочки, розетки, автомати,тени, електрореле) на суму 2152,25.
– на харчоблок придбано електросковорідку на суму 10 000.00.
Фінансування закладу дошкільної освіти відбувається коштом місцевого бюджету та за рахунок добровільних пожертвувань та цільових внесків фізичних і юридичних осіб.
Протягом звітного періоду на фінансування ЗДО було виділено бюджетні кошти у сумі 7218381 грн.. з них:
– на зарплату і нарахування – 7400500 грн.
– на комунальні платежі – 728150 грн.
– на придбання матеріалів та обладнання –84000 грн. – кошти благодійників.
– на виконання робіт – 59000, 20 грн.
– на харчування дітей – 520000.46 грн.
Всі кошти витрачались за цільовим призначення.
Завдяки бережній витраті води, електроенергії, тепла, вивезення відходів, отримали економію бюджетних коштів у сумі : 87000.00 грн.
Так як безпека життя і здоров’я дітей та персоналу у пріоритеті, кошти у сумі 15477,42 грн. були спрямовані на охорону праці та пожежну безпеку.
Для придбання засобів захисту здобувачів освіти та персоналу від зараження CОVID -19, було виділено та освоєно 21213,10 грн.
Проведено лабораторні дослідження води, піску,градусників, готових страв на суму
3456,47грн. За результатами досліджень встановлено, що всі відібрані зразки підтвердили безпеку продуктів харчування, готових страв, води і піску.
Завдяки залученим коштам батьків у сумі 2557 грн. ЗДО зміг провести чистку та дизенфекцію 110 комплектів постільної білизни у групах, які комплектуються новими дітьми.
На проведення ремонту приміщень ЗДО до нового навчального року були залучені кошти у сумі грн., 42000,20 грн. з них бюджетні – 6034 грн.
В ЗДО протягом 2020 – 2021 навчального року виховувались діти пільгових категорій – 73 особи. Серед них: діти учасників АТО – 14, діти з багатодітних сімей – 42, діти з малозабезпечених сімей –11, діти з інвалідністю – 4 , діти з сімей, що постраждали від катастрофи на Чорнобильській АС – 17 чол. З них отримали соціальну підтримку та допомогу – 73 чол., а саме: отримували безкоштовне харчування – 28 чол., сплачували 50% вартості за харчування – 45 сімей.
За високі показники в роботі грамотами управління освіти були нагороджені -7 чол. та колектив ЗДО. Почесними грамотами управління освіти ОДА – 1 чол., Почесними грамотами і Подяками виконавчого комітету Рівненської міської ради -2 чол. Почесною грамотою виконавчого комітету Рівненської міської ради нагороджено – 4.
Педагогічні працівники та обслуговуючий персонал отримали премії до Дня Дошкілля.
За підсумками 2020 року відповідно до ст..58 Закону України «Про освіту» педагогічним працівникам ЗДО було виділено матеріальну винагороду за високі досягнення у вихованні та навчанні дітей.
Матеріальна допомога в розмірі 300 гривень виділяється профкомом членам діти яких ідуть у перший клас, 500 грн., виділяється на лікування працівників які перебувають на стаціонарному лікування, 1000 грн. на поховання рідних. Колектив за кошти профспілки здійснив поїздку у вихідні дні на екскурсію в Сарни.
В ЗДО організоване триразове харчування . Вартість харчування на один день складає: для дітей раннього віку – 28 гр (влітку – 30,80грн.)., для дошкільного – 34 гр. (влітку – 37,40грн.). 40% вартості оплачується з міського бюджету. Батьки по факту платять: за дітей ясельного віку -16,80; за дітей дошкільного віку – 20,40. Харчування різноманітне, якісне, калорійне.
Вартість утримання однієї дитини в ЗДО за 9 місяців 2020-2021 н. р. за бюджетні кошти складає 23636,12грн.
Успішно запроваджується система безпечності харчування в ЗДО (НАССР)
Долікарську допомогу дітям надають як сестри медичні старші, так і педагоги.
До керівника закладу за 2020-2021 навчальний рік було 34 звернення громадян. З них: у 12 зверненнях піднімались питання виховання дітей; організації дієтичного харчування – 6; організаційні – 16;
На звернення щодо виховання і навчання дітей 18 батьків отримали консультації керівника; питання дієтичного харчування вирішені в повному обсязі – 6 звернень, частково -3 звернення. Питання залишення дітей в старшій групі ще на один рік позитивно вирішено – 2; 2 особи зважили на аргументи керівника і практичного психолога та віддали дітей до школи; 15 звернень пов’язані з працевлаштуванням та правилами прийому дітей в ЗДО.
Про витрату коштів, які надходили від батьків на утримання ЗДО, надавалась повна інформація щомісячно та оприлюднювалась на сайті ЗДО.

Л. Шевчук , директор ЗДО ясла-садок №37.

.

Звіт директора про діяльність ЗДО №37 за 2019 -2020 навчальний рік

Організація освітньої роботи в ЗДО №37 у 2019-2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.
Освіта дітей дошкільного віку здійснювалася у межах Базового компонента дошкільної освіти та за чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко, нова редакція 2019 р.) та « Впевнений старт» ( за редакцією Т. О. Піроженко)
Пріоритетними змістовими напрямками діяльності педагогічного колективу ЗДО № 37 у 2019-2020 н. р., були:
– робота творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку,шляхом використання літературної-мовленнєвої та театралізованої діяльності»; .
– забезпечення системного підходу щодо виховання патріотичних почуттів дитини під час ознайомлення дітей з природою рідного краю;
– створення оптимального розвивального середовища щодо формування активної позиції дитини щодо власного життя та власної безпеки.
Дані напрямки визначені виходячи із виявлених проблем та потреб закладу, про що йдеться у інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019 / 2020 навчальному році.»
Педагоги закладу плідно працювали над реалізацією цих завдань і досягли помітних позитивних результатів завдяки участі у методичних заходах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, проведенні колективних та семінарських занять теми яких відповідали поставленим завданням, а також самоосвіті.
Участь у методичних заходах сприяла підвищенню професійного рівня педагогів, пошуку ефективних методів навчання і виховання дітей. Набуті теоретичні знання педагоги могли проявити під час проведення колективних та семінарських занять, які спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та формування їхньої педагогічної майстерності.
Значна увага приділялася вивченню емоційного ставлення дітей до однолітків, визначення самопочуття дитини у групі та рівня адаптації: ранній та дошкільний вік шляхом спостережень, середній та старший – спостереження, індивідуальні бесіди.
Результати діагностичних обстежень психічних процесів та мотиваційної готовності дітей старших дошкільних груп до навчання в школі станом на березень 2020 р. навчального року, що спричинено ситуацією пов’язаною із короновірусною хворобою, показали, що позитивну мотивацію до навчання у школі мають 68% дітей старших груп. У більшості дітей домінує навчальний та соціальний мотиви : 56 %, – навчальний, 38 % – соціальний мотив і 6 % ігровий .У гр. № 9 виявлено 54% дітей з достатнім рівнем сформованої внутрішньої позиції школяра, 78 % – у групі № 10, 52 % – у групі № 11. За даними обстеження 28 % дітей гр. № 9, 10, 11 показали високий рівень сформованості емоційно-вольової сфери, вище середнього – 22 % дітей, середній – 32 %, нище середнього – 16%, низький рівень – 2%;
Практичний психолог Василюк О.Ю. співпрацювала з вихователями та батьками дітей, в яких в недостатній мірі сформована мотиваційна готовність. Проводила індивідуальні консультації, корекційні вправи, дидактичні ігри для розвитку соціально-психологічної, інтелектуальної та емоційно-вольової сфер.
Контроль за навчально-виховним процесом носив аналітичний характер, був в основному спрямований на корекцію методичної роботи. В процесі контрольно-аналітичної діяльності виявилося, що результативність педагогічної роботи залежить від особистості педагога, його здатності критично і оптимістично мислити,бажання удосконалюватись та творчо працювати.
В результаті взаємодії з педагогами виявлено, що найбільш дієвими є інтерактивні форми методичної роботи, які забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та результативністю засвоєння знань і формування практичних навичок.
Вихователь-методист Пригода К. І. та директор Шевчук Л.М., грамотно поєднували колективні, індивідуальні та групові форми методичної роботи, тим самим здійснювали диференційований підхід до вибору завдань спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогів.
Впровадження інноваційних технологій – одне із завдань ЗДО, а тому в освітньо-виховній роботі педагоги використовували наступні технології:
– методика Л. Шульги (всі вікові групи);
– авторську програму М. Єфименка: « Казкова фізкультура» ;
– методику Н. Гавриш (мовленнєвий розвиток);
– методику К. Орфа;
– методику « Безмежний світ гри з LEGO” автор О. Ю. Рома;
– «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (А. М. Богуш, І. Л. Сіданич);
– «Про себе треба знати, про себе треба дбати»: програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності , автор Л. В. Лохвицька;
– «Освіта для сталого розвитку» ( Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун)
– «Грайлик» ( програма з організації театралізованої діяльності в днз), автори: О. Березіна, О. Гніровська)

Гурткова робота ведеться за програмами:
– « Англійська мова для дітей дошкільного віку» ( Низковська О. В.)
– « Дитяча хореографія» ( А. С. Шевчук)
– «Розвивальне читання для дошкільнят» Л. В. Шелестова;
– «Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховнна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення», Ю. В. Рібцун;
Освітній процес у нашому закладі здійснювався за програмами розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» та « Впевнений старт», зміст яких передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дитини, формування її особистості, створення в умовах дошкільного закладу розвивального життєвого простору, сприятливого для:
– закладання основ компетентності дитини, спрямованих на формування цілісної картини світу, прояву базових якостей особистості;
– формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя;
– розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я;
– плекання зачатків креативності, творчих здібностей, формування вміння діяти без шаблонів.
Належну увагу педагоги надають формуванню здоров’язбережувальних навичок у дітей ознайомлюючи дітей із чинниками що впливають на стан здоров’я, збагачуютьзнання про значущість для здоров’я гігієнічних та загартовуючих процедур, виховують культурно-гігієнічні навички. У зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією спричиненою короновірусною хворобою дане завдання вкрай актуальне.
Впродовж 2019 – 2020 н. р. педагоги закладу працювали над проблемною темою «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей , шляхом використання літературно-мовленнєвої та театралізованої діяльності» що в свою чергу ефективно вплинуло на збагачення словникового запасу дітей етикетною та літературною лексикою, оволодіння дітьми навичками мовленнєвого етикету з дотриманням етичних засад спілкування.
На протязі року з дітьми старшого дошкільного віку працював логопед Коломієць Світлана Леонідівна. Завдяки систематичній і цілеспрямованій роботі фахівця знизився відсоток дітей що мають вади із звуковимою з 26% до 18%. Також слід зазначити що діти середнього та старшого дошкільного віку відвідували логопедичний гурток : « Вимовляйко» ( керівник гуртка: Пригода К. І.), що теж допомогло знизити відсоток фонетико-фонематичного недорозвитку мови дітей.
Протягом року вихованці середніх та старших груп відвідували гурток « Розвивального читання для дошкільнят» ( за методикою Л. Шелестової). Дана методика спрямована на формування у дошкільнят навичок читання, а також розвиток мислення, уяви,дрібних м’язів рук, збагачення словникового запасу, формування уявлень про навколишній світ. Результативність та ефективність даної методи показала керівник гуртка Овдіюк М. Ю, під час проведення відкритого заняття: « У лісовій школі» ( старша група № 10). Також значних результатів у формуванні навичок злитного читання досягли діти середніх груп № 5, 7, та старших груп № 9, 11 про що свідчить робота керівника гуртка Кащук Л. В., яка теж велася за методикою Л. Шелестової.
проблемі забезпечення оптимальних умов для реалізації особисто –орієнтованої моделі навчання і виховання, пошуку ефективних форм співпраці з дітьми.
Взаємодія ЗДО із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом та середньою школою. 84 дошкільнят стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ, НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».
Упродовж року сайт поповнювався матеріалами щодо проведення різних заходів: конкурсів, свят, розваг, відкритих занять та уроків, методичних заходів.
Комплексний підхід у проведенні лікувально-профілактичної, санітарно-просвітницької роботи, організації раціонального харчування, впровадження інноваційного підходу до фізичного розвитку, сприяв покращенню стану здоров’я та зниженню показників захворюваності дітей:
• У 2019 році загальна захворюваність становла 227 випадків на 1000 дітей;
• У 2020році загальна захворюваність становила 203 випадки на 1000 дітей, що що на 4 % менше ніж у минулому році.
Медична робота в ЗДО регулювалася відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826, наказу МОН МОЗ України від 22.09.2005р. № 1090/11370 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних закладах», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), та відповідно до річного плану роботи.
Організація харчування дітей ЗДО здійснюється відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей», затвердженої МОН і МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р.
Контроль за організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв проводиться старшою медсестрою, директором, комісією з питань харчування. Ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, радіаційного контролю, термінами та умовами їх зберігання. Старша медсестра щомісяця проводить аналіз та регулювання натуральних та грошових норм харчування. Аналіз виконання норм споживання дітьми основних продуктів вказує на те, що в нинішньому році харчування дітей було збалансоване та раціональне. Дошкільнята забезпечені триразовим збалансованим харчуванням.
Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснювалася згідно з річним планом та була спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Цьому сприяла спільна робота педагогічного колективу та органів громадянського самоврядування: батьківського комітету, ради закладу.
Для зміцнення матеріальної бази ЗДО упродовж 2019-2020 навчального року залучено 153 285 грн. благодійних та батьківських коштів, 653 364 грн. бюджетних, з них: 125 000 грн. – на придбання обладнання на пригрупові майданчики, з 478 444грн. – на реконструкцію та ремонт нової групи. За кошти батьків придбані меблі для оснащення предметно-ігрового середовища в групах, виготовлене нове ігрове обладнання, яке вмонтоване на дитячі майданчики. Придбано нові меблі , дитячі стільці. Замінено посуд у групах та на харчоблоці. Решта коштів будуть використані для проведення ремонтних робіт по підготовці закладу до нового 2019-2020 навчального року.
Навчально-методична база відповідає сучасним вимогам: навчальні посібники, дидактичне оснащення освітнього процесу систематизовано за освітніми лініями Базового компоненту та відповідає вимогам програми для дітей дошкільного віку «Я у Світі».
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в ЗДО № 37 у 2019-2020 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗДО № 37 за 2018-2019 навчальний рік

Організація освітньої роботи в ЗДО №37  у 2018-2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»,  Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента  дошкільної освіти здійснювалася за чинною програмою розвитку дитини дошкільного віку  у двох частинах « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко).

Пріоритетними змістовими напрямками діяльності педагогічного колективу ЗДО № 37 у 2018-2019 н. р., були:

  • використання театралізованої  діяльності як основи формування комунікативних навичок, інтонаційної виразності, акторських здібностей дітей;
  • робота творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного  віку»;
  • виховання духовних рис особистості дитини на основі  християнських цінностей;
  • формування активної позиції дитини щодо власного здоров’я, життя та власної безпеки.

Дані напрямки визначені виходячи із виявлених проблем та потреб закладу, про що йдеться у  інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018 / 2019 навчальному році.»

Педагоги закладу плідно працювали над реалізацією цих завдань і досягли помітних позитивних результатів завдяки участі у методичних заходах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, проведенні колективних та семінарських занять теми яких відповідали поставленим завданням, а також самоосвіті.  На протязі року були проведені: семінар – практикум: « Формування навичок безпечної життєдіяльності дітей дошкільного віку»,  методичний фестиваль: « Здоров’язбережувальні технології»,  ділова гра: « Казка в системі мовленнєвого розвитку дошкільників», майстер клас: « Математичні казки, як засіб формування математичних уявлень дітей дошкільного віку», тренінг-лабораторія: « Свобода самовизначення як умова формування успішної особистості дитини».

Підвищенню теоретичного рівня педагогів сприяли педагогічні читання: « Заповіді творення Людини В. Сухомлинського», « Як виховати культуру харчування», « НУШ – що потрібно знати. Поговоримо про наступність», « Спілкуємося з дитиною правильно», « Як прищеплювати любов до рідної мови», « Виховуємо патріотичні почуття змалку», « Як прилучити дітей до книжки. Методи і прийоми роботи над твором», « Спілкуємося з батьками на рівних»,  а також участь у  Школі професійної майстерності де розглядалися такі питання: « Гаджети: за і проти», « Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки», « Як весело і цікаво підготуватися до прогулянки», « Інтеграція музики в інші види діяльності», « Школа радості: логіко-математичний розвиток дитини», « Географія для дошкільників. Геокешинг».

На педагогічних радах обговорювалися актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: « Завдання освітньої роботи на 2018-2019навчальний рік», «Формування оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності у дітей дошкільного віку», « Християнські цінності як засіб формування духовних рис особистості», « Готовність дітей до навчання в школі».

Участь у методичних заходах сприяла підвищенню професійного рівня педагогів, пошуку ефективних методів навчання і виховання дітей. Набуті теоретичні знання педагоги могли проявити під час проведення колективних та семінарських занять, які спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та  формування їхньої педагогічної майстерності.

Упродовж минулого навчального року були проведені колективні перегляди.

Невід’ємною складовою освітнього процесу   є налагодження партнерської взаємодії  з батьками вихованців закладу. Педагоги нашого закладу належну увагу приділяють даному напрямку роботи. Протягом року було проведено Дні відкритих дверей « День здоров’я»,  « День рідної мови» , « День доброти», «День подяки», «День безпеки»,« День театру», «День гумору», « День вишиванки» педагогами:  Овдіюк М. Ю., Юрим Н. В., Вознюк І. В., Мейта О. А., Мельник Н. Р., Данильчук Н. В.

У роботі з батьками використовуються традиційні форми роботи: тематичні збори, консультації, бесіди та сучасні інтерактивні серед яких  семінари-тренінги, ділові ігри, розважальні вікторини, дискусії.   Так під час проведення  дискусії практичним психологом Василюк О. Ю. за участю представника із Служби у справах захисту дітей : « Звідки родом жорстокість?» ( жовтень 2018 р.) фахівець розкрила основні причини виникнення жорстокості у дітей на основі аналізу вчинків та поведінки дорослих, як джерела виникнення негативних почуттів та формування жорстокої поведінки у дітей, також батьків було ознайомлено із нормативно-правовими засадами несення відповідальності за недбалість у вихованні дітей. Підвищенню обізнаності батьків щодо формування у дитини активної позиції щодо збереження власного здоров’я і життя  сприяла розважальна вікторина за участю дітей і батьків: « Якщо будеш про себе дбати, то лиха не будеш мати» проведена вихователем Мельник Н.Р., (грудень 2018 р.) проводячи яку педагог використала інтерактивні форми взаємодії батьків і дітей у поєднанні з театралізованою діяльністю і розкрила значення сформованих умінь і навичок дітей на подальше безпечне життя. Порівняно недавно перед батьками і педагогами постала проблема залежності від гаджетів, яка має позитивні (при розумному використання) і негативні сторони. До пошуку золотої середини впливу гаджетів на здоров’я і розвиток дитини  залучила,  батьків, вихователь Куришко Л. В., під час проведення ділової гри: « Смартфонозалежність – шляхи порятунку» ( березень 2019 р.).

Вихователі спільно з музкерівниками Данильчук Н. В., Матюша Б. Ю., фізінструктором Мендалюк Р. С. залучають батьків до активної участі у святах, розвагах, плейбеках, майстер-класах, розвагах.

Заслуговує на увагу робота керівника гуртка англійської мови Гарбар О. В., яка ефективно поєднує навчальну діяльність із театралізованою про що свідчать проведені інсценізація української народної казки: « Вовк і семеро козенят» ( квітень 2019 р.) в якій педагог уміло поєднала ігрову і мовленнєву діяльність та відкрите заняття: « Мій дім» під час якого педагог використала інтерактивні методи навчання, залучала дітей до практичної та словесної діяльності в процесі якої діти проявили достатній лексичний запас та сформованість граматичних вміннь.

Практичним психологом Василюк О. Ю., на протязі року проведено планові і не планові консультації для батьків під час батьківських зборів та у повсякденному житті, діагностування дітей, анкетування дітей батьків та педагогів, а також тренінг «Психічне здоров’я дітей  », семінар-тренінг: «Cоціально – психологічний клімат у колективі. Шляхи оптимізації.», які спрямовані на формування позитивного мікроклімату у педагогічному колективі та збагачення професійних навиків педагогів, щодо взаємодії з дітьми та один з одним.  У грудні 2018 р, практичний психолог брала активну участь у  методичному об’єднанні практичних психологів міста на тему: « Окремі аспекти профілактичної роботи практичних психологів ЗДО щодо запобігання насильству»» та презентувала досвід роботи з дітьми,  під час проведення профілактичного заняття з використанням арт-терапевтичних технік на тему: « Проженемо злість», який направлений на формування у дітей вміння розрізняти емоційні стани та боротися із негативними емоціями.

Значна увага приділялася вивченню емоційного ставлення дітей до однолітків, визначення самопочуття дитини у групі та рівня адаптації: ранній та дошкільний вік шляхом спостережень, середній та старший  – спостереження, індивідуальні бесіди.

Результати діагностичних обстежень психічних процесів та мотиваційної готовності дітей старших дошкільних груп  до навчання в школі на кінець навчального року показали, що   на кінець навчального року позитивну мотивацію до навчання у школі мають 75%   дітей старших груп. У більшості дітей домінує навчальний  та соціальний мотиви :  52 %, – навчальний, 40% – соціальний мотив і 8 % ігровий    У гр. № 2  виявлено 58% дітей з достатнім рівнем   сформованої внутрішньої позиції школяра, 74 % – у групі № 5, 61 %  – у групі № 6. За даними обстеження 23 % дітей гр. № 2, 5, 6 показали високий рівень сформованості емоційно-вольової сфери, вищесереднього  – 20% дітей, середній – 44 %,  нищесереднього – 11%, низький рівень – 2%;

В 2018-2019н. р. фахову майстерність підвищили педагоги: Сливюк В. Р., Шевчук Л. М. Атестацію пройшли 3 педагогів.  За результатами атестації: першу кваліфікаційну категорію присвоєно вихователям: Куришко Л. В., Турській Ю. О., керівник хореографічного гуртка  Корінь-Калиновська А. М. підтвердила кваліфікаційну категорії «спеціаліст». Роботу атестаційної комісії вважати задовільною.

Варто відмітити роботу вихователів Северенюк М.М., Мовчанюк І. В., та музичного керівника Данильчук Н. В., які брали участь у проведенні  методичного об’єднання «Сенсорний розвиток дітей раннього віку ( використання зорових, слухових, дотикових, смакових аналізаторів).» (грудень 2018р.).  Методичне об’єднання пройшло на високому професійному рівні.

Майстерному зростанню педагогів та активізації творчого потенціалу, покращення взаємодії із батьками сприяла їх участь в конкурсах: «Нетрадиційне фізкультурно-оздоровче обладнання», «Великодні прикраси»», участь у благодійних акція: « Добро на Різдво» (різдвяно-новорічні поробки), « Великодня ярмарка» та ін..

За результатами діагностики досягнень дітей старшого дошкільного віку:

23 % дітей мають високий рівень;

21 % – достатній рівень;

52 % – середній рівень;

4 % – низький рівень.

В обстеженні брали участь 88 дітей.

Моніторинг засвоєння знань дітьми (за програмою « Я у Світі») за І-ше і ІІ-ге півріччя 2018-2019н.р. показав, що у групах раннього віку № 1, 10 та у групах молодшого дошкільного віку ( №7, 8, 10),  середнього дошкільного віку ( № 3, 4, 9) та старшого дошкільного віку ( № 2, 5, 6) значно зріс відсоток високого та середнього рівня розвитку, та знизився показник низького рівня.

Отже, можна зробити висновок, що відбулися якісні зміни  рівня сформованості компетентностей вихованців по всіх освітніх лініях.

     Взаємодія ЗДО із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом  та середньою школою.  84 дошкільнят   стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ,  НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».

Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснювалася згідно з річним планом та була спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Цьому сприяла спільна робота педагогічного колективу та органів громадянського самоврядування:  батьківського комітету, ради закладу.

Для зміцнення матеріальної бази ЗДО упродовж 2018-2019 навчального  року залучено 103 285 грн. благодійних та батьківських коштів, 653 364 грн. бюджетних, з них: 125 000 грн. – на придбання обладнання на пригрупові майданчики, з  478 444грн. –  на реконструкцію та ремонт нової групи.  За кошти батьків придбані меблі для оснащення предметно-ігрового середовища в групах,  виготовлене нове ігрове обладнання, яке вмонтоване на дитячі майданчики. Придбано нові меблі у спортивний зал, дитячі стільці. Замінено посуд у групах та на харчоблоці. Решта коштів будуть використані для проведення ремонтних робіт по підготовці закладу до нового 2019-2020 навчального року.

ЗВІТ

директора НВК № 37 ( за 2017 – 2018 навчальний рік)

           Організація освітньої роботи в НВК №37  у 2017-2018 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»,  Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента  дошкільної освіти здійснювалася за чинною програмою розвитку дитини дошкільного віку  у двох частинах « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко)

Навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Держаних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.04.2011р. № 462). Виховна робота здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та «Обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 р.р.».

Пріоритетними змістовими напрямками діяльності педагогічного колективу НВК № 37 у 2017-2018 н. р., були:

  •  робота творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей    дошкільного   віку»;
  •  духовного-моральне виховання;
  •  формування еколого-природничої    компетенції;
  • психолого-корекційна робота з дітьми з поведінковими відхиленнями.

Дані напрямки визначені виходячи із виявлених проблем та потреб закладу, про що йдеться у  інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 /2018 навчальному році.»

Педагоги закладу плідно працювали над реалізацією цих завдань і досягли помітних позитивних результатів завдяки участі у методичних заходах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, проведенні колективних та семінарських занять теми яких відповідали поставленим завданням, а також самоосвіті.  На протязі року були проведені: семінар – практикум: « Художні твори як засіб екологічного виховання»,  « Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами LEGO та моделювання», теоретичний семінар « Мовленнєве середовище та духовно-моральний розвиток дитини», ділова гра « Формування споживчої культури», методичні гостини « День вишиванки», методична естафета: « Що я знаю про екологію. Іноваційні методи навчання», семінар-практикум « Розвивальне читання дошкільнят за методикою Л. Шелестової».

Підвищенню теоретичного рівня педагогів сприяли педагогічні читання « Порівняльний аналіз програм розвитку дітей дошкільного віку: « Я у Світі», « Українське дошкілля» ( нова редакція) , « Розвиток соціально-морального потенціалу дошкільника», « Вплив спілкування на формування успішної особистості: методи оцінювання та заохочення», « Формування інтелектуальних здібностей дошкільників під час обчислювальної діяльності. Задачі. Типи задач.», « Мандрівка літературними сторінками.» ( та ін..)

На педагогічних радах обговорювалися актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: « Завдання навчально-виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік», « Духовно-моральне виховання, як складова національно-патріотичного виховання», « Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку», « Готовність дітей до навчання в школі».

Участь у методичних заходах сприяла підвищенню професійного рівня педагогів, пошуку ефективних методів навчання і виховання дітей. Набуті теоретичні знання педагоги могли проявити під час проведення колективних та семінарських занять, які спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та  формування їхньої педагогічної майстерності.

Упродовж минулого навчального року були проведені колективні перегляди: « Поговоримо про совість» ( Копелюк Т. С.), інтегроване заняття соціально-морального змісту: « Подорож до Країни Короля Закону» ( Турська Ю. О.), інтелектуальна гра екологічного змісту: « Як ти вважаєш: ти багато знаєш?» (Северенюк М. М.),  інтегроване заняття ознайомлення з природою, екологія: « Кімнатні рослини» (Овдіюк М. Ю.), « У світі природи» ( з використанням методу фантастичні гіпотези) ( Мейта О. А. ), самостійна художня діяльність «Мої мрії про довкілля» ( Юрим Н. В.) та семінарські заняття: інтегроване заняття з мовленнєвого спілкування, ознайомлення з природою на тему « Спілкуємося з казковими Гномами»  під час якого вихователь Мельник Н. Р. спонукала дітей до складання описової розповіді за картиною з використанням методу ТРВЗ: входження в картину за допомогою основних аналізаторів,  а також « Вітер вправний чарівник» ( Вознюк І. В.), « Таємниці піску» ( Байдашна І. В.), підгрупова робота з культури мовленнєвого спілкування: « Де живуть гарні слова і вчинки?» ( Куришко Л. В.), під групова робота з математики: « Країна Задач» ( з використанням конструктора LEGO) ( Дзецько О. Є.),  заняття з економіки « У школі Реклами» ( Корінь-Калиновська А. М.).

Поряд з цим педагогічним колективом НВК №37 укладено методичний посібник: « Екологічне виховання дітей дошкільного віку», який містить матеріали які спрямовані на формування еколого-природничих знань та формування екологічної культури дітей дошкільного віку. В посібнику подані перспективне планування на кожну вікову групу, конспекти занять, екологічно-дидактичні ігри, спостереження, прогулянки, матеріали для роботи з батьками, методичні заходи.

Невід’ємною частиною діяльності кожного педагога є робота з батьками яка не втрачає своєї актуальності. Педагоги нашого закладу належну увагу приділяють даному напрямку роботи. На протязі року було проведено Дні відкритих дверей « День музики»,  « День рідної мови» , « День доброти», « День театру», « День вишиванки», « День економіки» педагогами: Катериною Я. А., Овдіюк М. Ю., Мельник Н. Р., Вознюк І. В., Корінь-Калиновська А. М.

У роботі з батьками використовуються традиційні форми роботи: тематичні збори, консультації, бесіди та сучасні інтерактивні серед яких семінари-практикуми, семінари-тренінги, ток – шоу.   Так під час проведення семінару-практикуму вихователем Вознюк І. В. « Пізнавати світ розумом і добром»  (листопад 2017 р.)  та тренінгу практичним психологом Василюк О. Ю. « Любов і розуміння понад усе» ( жовтень 2017 р.), фахівці підвели батьків до усвідомлення негативного впливу  дефіциту батьківської уваги і любові на формування психологічного благополуччя дитини.   Проводячи  ток-шоу « Ми і природа»   ( березень 2018 р.), вихователь Юрим Н. В. спрямувала свою роботу на формування екологічної культури та свідомості батьків та дітей, підвела до усвідомлення глобальної проблеми засмічення навколишнього середовища, спонукала до пошуку шляхів вирішення даного питання.

Вихователі спільно з музкерівниками Данильчук Н. В., Катериною Я. А., залучають батьків до активної участі у святах, розвагах.  Заслуговує на увагу робота керівника гуртка англійської мови Гарбар О. В., та керівника хореографічного гуртка Корінь-Калиновської А. М., які у травні провели  для батьків музично-театралізоване виставу за мотивами казки « Теремок», також на протязі  2017-2018 навчального року батьки мали змогу відвідати заняття з англійської мови у кожній віковій групи. Усі заходи проведені на належному професійному рівні.

Практичним психологом Василюк О. Ю., на протязі року проведено планові і не планові консультації для батьків під час батьківських зборів та у повсякденному житті, діагностування дітей, анкетування дітей батьків та педагогів, а також семінар-практикум « Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників», семінар-тренінг: « Дитячий страх. Методи психокорекції.», які спрямовані на формування позитивного мікроклімату у дитячому товаристві та збагачення професійних навиків педагогів.  У грудні 2017 р, практичний психолог брала активну участь у педратах та методичному об’єднанні практичних психологів міста на тему: « Особливості проведення корекційно-відновлюваних та розвивальних занять практичним психологом в закладах дошкільної освіти» та презентувала досвід роботи з теми « Профілактика професійного вигорання педагогів шляхом формування позитивного мислення», що в свою чергу сприяло підвищенню фахового рівня та формування навичок міжособистої взаємодії з педагогами та батьками.

Значна увага приділялася вивченню емоційного ставлення дітей до однолітків, визначення самопочуття дитини у групі та рівня адаптації: ранній та дошкільний вік шляхом спостережень, середній та старший  – спостереження, індивідуальні бесіди.

Результати діагностичних обстежень психічних процесів та мотиваційної готовності дітей старших дошкільних груп  до навчання в школі на кінець навчального року показали, що 100% дітей старших груп мають позитивну мотивацію до навчання в школі. У більшості дітей домінує навчальний ( 67% у дітей гр. №7, 47% дітей гр. №8)  та соціальний ( у 17% у дітей гр. №7; 35% гр. №8, 25% )  мотиви. Ігровий мотив домінує у 8% дітей гр. 7 ,  6% дітей гр. № 8.  У гр. № 7  виявлено 63% дітей, 44% дітей гр. № 8 з достатнім рівнем   сформованої внутрішньої позиції школяра. За даними обстеження, 55% дітей гр. №7,8  показали високий рівень сформованості емоційно-вольової сфери, середній рівень – 43% дітей гр. № 7,  42% дітей гр. №8;  низький рівень – 2 % дітей гр. №7, 3% дітей гр. №8.

В 2017-2018 н. р. фахову майстерність підвищили педагоги:Мендалюк Р. С, Корінь-Калиновська А. М, Копелюк Т. С., Кононець Л. Є., Пригода К. І.   Атестацію пройшли 7 педагогів.  За результатами атестації:  раніше присвоєну категорію спеціаліст вищої категорії підтвердила  вихователь-методист Пригода К. І.,  раніше присвоєну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання «вихователь-методист» підтвердила вихователь  Овдіюк М. Ю., вихователь Юрим Н. В. підтвердила раніше присвоєну   вищу кваліфікаційну категорію та отримала педагогічне звання «вихователь-методист», вищу кваліфікаційну категорії присвоєно вихователю  Вознюк І. В. та вчителю  Кононець Л. В., вчитель Копелюк Т. С., підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та отримала педагогічне  звання « Старший  вчитель»,   першу кваліфікаційну категорію присвоєно практичному психологу Василюк О. Ю. Роботу атестаційної комісії вважати задовільною.

Варто відмітити роботу вихователів Сливюк В. Р., Турської Ю. О., які брали участь у проведенні  методичного об’єднання «Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки»»  ( квітень 2018 р.).  Методичне об’єднання пройшло на належному професійному рівні.

Майстерному зростанню педагогів та активізації творчого потенціалу, покращення взаємодії із батьками сприяла їх участь в конкурсах: «На краще облаштування  куточка природи», участь у благодійних акція: « Добро на Різдво» (різдвяно-новорічні поробки), « Великодня ярмарка» та ін..

За результати діагностики досягнень дітей старшого дошкільного віку у  групі № 7високий рівень розвитку мають 50 %дітей,  у групі № 8 – 69, 7%середній  рівень  у групі № 7- 47% у групі № 8 – 30, 3 %; низький рівень у гр. №7– 3%, у  групі № 8  з низьким рівнем розвитку немає дітей. Враховуючи динаміку показники покращилися на 27 %.

Моніторинг засвоєння знань дітьми (за програмою « Я у Світі») за І-ше і ІІ-ге півріччя 2016-2017н.р. показав, що у групах раннього віку № 1, 10 та у групах молодшого дошкільного віку ( №3, 4, 9) та середнього дошкільного віку ( № 2, 5, 6) значно зріс відсоток високого та середнього рівня розвитку, та знизився показник низького рівня.  У групах № 2, 5  не має дітей із низьким рівнем.

Отже, можна зробити висновок, що відбулися якісні зміни  рівня сформованості компетентностей вихованців по всіх освітніх лініях.

Взаємодія НВК із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом  та середньою школою.  72 дошкільнят   стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ,  НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».

Фінансово-господарська діяльність НВК здійснювалася згідно з річним планом та була спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Цьому сприяла спільна робота педагогічного колективу та органів громадянського самоврядування:  батьківського комітету, ради закладу.

Для зміцнення матеріальної бази НВК упродовж 2017-2018 навчального  року залучено  58 тис.  грн. бюджетних та 11 351,50  грн. батьківських коштів. За кошти батьків придбані меблі для оснащення предметно-ігрового середовища в групах, частково  замінено вікна на нові металопластикові у приміщеннях закладу (пральня, сходові марші, ізолятор); виготовлене нове ігрове обладнання, яке вмонтоване на дитячі майданчики , зроблено косметичні ремонти у всіх вікових групах, методичному кабінеті. Придбано нові меблі у спортивний зал, кабінет психолога (столи), мультимедійну дошку у музичний зал.Питання про результати аудиту фінансово – господарської діяльності (надходження, облік, витрати та інвентаризація позабюджетних коштів) щоквартально розглядаються на засіданні батьківського комітету НВК , перевіряються фінансові документи, які підтверджують надходження і витрату коштів.