Річний звіт директора про діяльність ЗДО за 2019 – 2020 н. р.

Річний звіт директора про діяльність ЗДО за 2019 – 2020 навчальний рік
Організація освітньої роботи в ЗДО №37 у 2019-2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.
Освіта дітей дошкільного віку здійснювалася у межах Базового компонента дошкільної освіти та за чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко, нова редакція 2019 р.) та « Впевнений старт» ( за редакцією Т. О. Піроженко)
Пріоритетними змістовими напрямками діяльності педагогічного колективу ЗДО № 37 у 2019-2020 н. р., були:
– робота творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного віку,шляхом використання літературної-мовленнєвої та театралізованої діяльності»; .
– забезпечення системного підходу щодо виховання патріотичних почуттів дитини під час ознайомлення дітей з природою рідного краю;
– створення оптимального розвивального середовища щодо формування активної позиції дитини щодо власного життя та власної безпеки.
Дані напрямки визначені виходячи із виявлених проблем та потреб закладу, про що йдеться у інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019 / 2020 навчальному році.»
Педагоги закладу плідно працювали над реалізацією цих завдань і досягли помітних позитивних результатів завдяки участі у методичних заходах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, проведенні колективних та семінарських занять теми яких відповідали поставленим завданням, а також самоосвіті.
Участь у методичних заходах сприяла підвищенню професійного рівня педагогів, пошуку ефективних методів навчання і виховання дітей. Набуті теоретичні знання педагоги могли проявити під час проведення колективних та семінарських занять, які спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та формування їхньої педагогічної майстерності.
Значна увага приділялася вивченню емоційного ставлення дітей до однолітків, визначення самопочуття дитини у групі та рівня адаптації: ранній та дошкільний вік шляхом спостережень, середній та старший – спостереження, індивідуальні бесіди.
Результати діагностичних обстежень психічних процесів та мотиваційної готовності дітей старших дошкільних груп до навчання в школі станом на березень 2020 р. навчального року, що спричинено ситуацією пов’язаною із короновірусною хворобою, показали, що позитивну мотивацію до навчання у школі мають 68% дітей старших груп. У більшості дітей домінує навчальний та соціальний мотиви : 56 %, – навчальний, 38 % – соціальний мотив і 6 % ігровий .У гр. № 9 виявлено 54% дітей з достатнім рівнем сформованої внутрішньої позиції школяра, 78 % – у групі № 10, 52 % – у групі № 11. За даними обстеження 28 % дітей гр. № 9, 10, 11 показали високий рівень сформованості емоційно-вольової сфери, вище середнього – 22 % дітей, середній – 32 %, нище середнього – 16%, низький рівень – 2%;
Практичний психолог Василюк О.Ю. співпрацювала з вихователями та батьками дітей, в яких в недостатній мірі сформована мотиваційна готовність. Проводила індивідуальні консультації, корекційні вправи, дидактичні ігри для розвитку соціально-психологічної, інтелектуальної та емоційно-вольової сфер.
Контроль за навчально-виховним процесом носив аналітичний характер, був в основному спрямований на корекцію методичної роботи. В процесі контрольно-аналітичної діяльності виявилося, що результативність педагогічної роботи залежить від особистості педагога, його здатності критично і оптимістично мислити,бажання удосконалюватись та творчо працювати.
В результаті взаємодії з педагогами виявлено, що найбільш дієвими є інтерактивні форми методичної роботи, які забезпечують активну міжособистісну взаємодію педагогів, відзначаються змістовністю та результативністю засвоєння знань і формування практичних навичок.
Вихователь-методист Пригода К. І. та директор Шевчук Л.М., грамотно поєднували колективні, індивідуальні та групові форми методичної роботи, тим самим здійснювали диференційований підхід до вибору завдань спрямованих на підвищення професійної майстерності педагогів.
Впровадження інноваційних технологій – одне із завдань ЗДО, а тому в освітньо-виховній роботі педагоги використовували наступні технології:
– методика Л. Шульги (всі вікові групи);
– авторську програму М. Єфименка: « Казкова фізкультура» ;
– методику Н. Гавриш (мовленнєвий розвиток);
– методику К. Орфа;
– методику « Безмежний світ гри з LEGO” автор О. Ю. Рома;
– «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» (А. М. Богуш, І. Л. Сіданич);
– «Про себе треба знати, про себе треба дбати»: програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності , автор Л. В. Лохвицька;
– «Освіта для сталого розвитку» ( Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун)
– «Грайлик» ( програма з організації театралізованої діяльності в днз), автори: О. Березіна, О. Гніровська)

Гурткова робота ведеться за програмами:
– « Англійська мова для дітей дошкільного віку» ( Низковська О. В.)
– « Дитяча хореографія» ( А. С. Шевчук)
– «Розвивальне читання для дошкільнят» Л. В. Шелестова;
– «Дошкільнятко: корекційно-розвивальна та навчально-виховнна робота з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення», Ю. В. Рібцун;
Освітній процес у нашому закладі здійснювався за програмами розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» та « Впевнений старт», зміст яких передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дитини, формування її особистості, створення в умовах дошкільного закладу розвивального життєвого простору, сприятливого для:
– закладання основ компетентності дитини, спрямованих на формування цілісної картини світу, прояву базових якостей особистості;
– формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя;
– розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я;
– плекання зачатків креативності, творчих здібностей, формування вміння діяти без шаблонів.
Належну увагу педагоги надають формуванню здоров’язбережувальних навичок у дітей ознайомлюючи дітей із чинниками що впливають на стан здоров’я, збагачуютьзнання про значущість для здоров’я гігієнічних та загартовуючих процедур, виховують культурно-гігієнічні навички. У зв’язку із складною епідеміологічною ситуацією спричиненою короновірусною хворобою дане завдання вкрай актуальне.
Впродовж 2019 – 2020 н. р. педагоги закладу працювали над проблемною темою «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей , шляхом використання літературно-мовленнєвої та театралізованої діяльності» що в свою чергу ефективно вплинуло на збагачення словникового запасу дітей етикетною та літературною лексикою, оволодіння дітьми навичками мовленнєвого етикету з дотриманням етичних засад спілкування.
На протязі року з дітьми старшого дошкільного віку працював логопед Коломієць Світлана Леонідівна. Завдяки систематичній і цілеспрямованій роботі фахівця знизився відсоток дітей що мають вади із звуковимою з 26% до 18%. Також слід зазначити що діти середнього та старшого дошкільного віку відвідували логопедичний гурток : « Вимовляйко» ( керівник гуртка: Пригода К. І.), що теж допомогло знизити відсоток фонетико-фонематичного недорозвитку мови дітей.
Протягом року вихованці середніх та старших груп відвідували гурток « Розвивального читання для дошкільнят» ( за методикою Л. Шелестової). Дана методика спрямована на формування у дошкільнят навичок читання, а також розвиток мислення, уяви,дрібних м’язів рук, збагачення словникового запасу, формування уявлень про навколишній світ. Результативність та ефективність даної методи показала керівник гуртка Овдіюк М. Ю, під час проведення відкритого заняття: « У лісовій школі» ( старша група № 10). Також значних результатів у формуванні навичок злитного читання досягли діти середніх груп № 5, 7, та старших груп № 9, 11 про що свідчить робота керівника гуртка Кащук Л. В., яка теж велася за методикою Л. Шелестової.
проблемі забезпечення оптимальних умов для реалізації особисто –орієнтованої моделі навчання і виховання, пошуку ефективних форм співпраці з дітьми.
Взаємодія ЗДО із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом та середньою школою. 84 дошкільнят стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ, НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».
Упродовж року сайт поповнювався матеріалами щодо проведення різних заходів: конкурсів, свят, розваг, відкритих занять та уроків, методичних заходів.
Комплексний підхід у проведенні лікувально-профілактичної, санітарно-просвітницької роботи, організації раціонального харчування, впровадження інноваційного підходу до фізичного розвитку, сприяв покращенню стану здоров’я та зниженню показників захворюваності дітей:
• У 2019 році загальна захворюваність становла 227 випадків на 1000 дітей;
• У 2020році загальна захворюваність становила 203 випадки на 1000 дітей, що що на 4 % менше ніж у минулому році.
Медична робота в ЗДО регулювалася відповідно до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних закладах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002р. № 826, наказу МОН МОЗ України від 22.09.2005р. № 1090/11370 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільних закладах», Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), та відповідно до річного плану роботи.
Організація харчування дітей ЗДО здійснюється відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей», затвердженої МОН і МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р.
Контроль за організацією харчування, технологією приготування та видачею готових страв проводиться старшою медсестрою, директором, комісією з питань харчування. Ведеться контроль за якістю продуктів, наявністю сертифікатів якості, радіаційного контролю, термінами та умовами їх зберігання. Старша медсестра щомісяця проводить аналіз та регулювання натуральних та грошових норм харчування. Аналіз виконання норм споживання дітьми основних продуктів вказує на те, що в нинішньому році харчування дітей було збалансоване та раціональне. Дошкільнята забезпечені триразовим збалансованим харчуванням.
Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснювалася згідно з річним планом та була спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Цьому сприяла спільна робота педагогічного колективу та органів громадянського самоврядування: батьківського комітету, ради закладу.
Для зміцнення матеріальної бази ЗДО упродовж 2019-2020 навчального року залучено 153 285 грн. благодійних та батьківських коштів, 653 364 грн. бюджетних, з них: 125 000 грн. – на придбання обладнання на пригрупові майданчики, з 478 444грн. – на реконструкцію та ремонт нової групи. За кошти батьків придбані меблі для оснащення предметно-ігрового середовища в групах, виготовлене нове ігрове обладнання, яке вмонтоване на дитячі майданчики. Придбано нові меблі , дитячі стільці. Замінено посуд у групах та на харчоблоці. Решта коштів будуть використані для проведення ремонтних робіт по підготовці закладу до нового 2019-2020 навчального року.
Навчально-методична база відповідає сучасним вимогам: навчальні посібники, дидактичне оснащення освітнього процесу систематизовано за освітніми лініями Базового компоненту та відповідає вимогам програми для дітей дошкільного віку «Я у Світі».
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в ЗДО № 37 у 2019-2020 н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації закладу.