Освітні програми, що реалізуються

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ясла –садок) №37
РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
33018, м. Рівне, вул. Й. Драганчука, 12 тел. 63- 70 -86, 63 -51-47, 62-91-92
Е-mail: nvkn37@gmail.com

Інформація про чинні освітні програми за якими здійснюється освітня діяльність у ЗДО №37 у 2020-2021 навчальному році

Комплексна програма:
« Я у Світі» ( за науковою редакцією О. Кононко, лист МОН від 12.07. 2019 р., № 1/11- 6326);
Парціальні програми:
Англійська мова для дітей дошкільного віку» О. В. Низковська ( парціальна програма, лист ІІТЗО від 28.07. 2015 р., № 14.1/12- Г-952);
Дитяча хореографія» А. С. Шевчук (парціальна програма, лист ІМЗО від 18.05. 2020 р., №22.1/12-Г-282);
« Казкова фізкультура», М. М. Єфименко ( парціальна програма, лист ІМЗО, від 19.07.2019, № 22.1/12-Г-627);
« Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку мовлення у дошкільників» Ю. В. Рібцун ( програма для роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, лист ІМЗО від 21.12.2017№21.1/12 –Г-837);
« Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях» М. Богуш, І. Л. Сіданич, В. Є. Сучок (парціальна програма, лист МОН від 29.12.2015 №1/11-19157);
« Про себе треба знати, про себе треба дбати»: програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років. Л. В. Лохвицька ( парціальна програма, лист ІМЗО від 04.12.2018, №22.1/12 –Г-10449);
« Безмежний світ гри з LEGO» Ю. О. Рома (парціальна програма, лист ІМЗО від 28.12. 2015, № 2.1/12 –Т-150);
« Формування логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку», Л. Зайцева ( 4 рік життя) ( парціальна програма, лист ІМЗО від 13.06.2016, №2.1/12-Г-364)

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Організація освітньої роботи в ЗДО №37 у 2019-2020 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку здійснювалася у межах Базового компонента дошкільної освіти та за чинними програмами розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко, нова редакція 2019 р.)

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЩО ПЕРЕДБАЧЕНІ ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ” Я У СВІТІ”:
«Я у Світі», програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2019 року.
Ця програма є програмою розвитку. Вона реалізує ідею дитиноцентризму, орієнтує педагога на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості.
У Програмі наголошено на важливості надання дошкільнику цілісної системи життєво необхідних знань, умінь і навичок, що основне призначення дорослого – допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям та згоді із собою як активним суб’єктом життєдіяльності.
Ключовим поняттям Програми є поняття «здоров*я», як сплав душевних, тілесних та соціально-моральних складників, що засвідчує стан організму, психіки та свідомості дитини, міру її благополуччя, ступінь урівноваженості, задоволеності своїм життям, відчуття захищеності і комфорту.
Базовим поняттям Програми є поняття «Індивідуальність» , яка характеризує особистість з боку її неповторності, винятковості, несхожості на інших, оригінальності.
Програма визначає основоположні, принципово важливі для розуміння напрямів оновлення змісту та гуманізації цілей дошкільної освіти.
У Програмі вміщено оновлений зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дитини, формування її особистості, створення в умовах закладу дошкільної освіти розвивального життєвого простору.
У Програмі означено важливі аспекти педагогічної роботи: формування в дитини уявлення про своє фізичне, духовне та соціальне Я; розвиток її емоційної сфери, формування елементарної картини реального світу, дитячого світогляду, первинної системи ціннісних орієнтацій, елементарних форм самосвідомості; розвиток зачатків совісті ; виховання творчих здібностей; статеве виховання тощо.
Наведені у Програмі показники розвитку (компетентності) дошкільника засвідчують імовірну та оптимальну для певної вікової групи міру розвиненості форм активності, видів діяльності та базових якостей.
У Програмі наголошено на важливості надання дошкільнику цілісної системи життєво необхідних знань, умінь і навичок і формування потребово-мотиваційної сфери.
Матеріали Програми ґрунтуються на принципах активності, природовідповідності, самоцінності дошкільного дитинства, реалізації педагогом індивідуального підходу до розвитку, навчання та виховання дитини.
Програма містить дві частини. Частина І Програми охоплює вік немовляти та ранній вік, а частина ІІ –молодший та старший дошкільний вік.
Так само як і в новій редакції БКДО, у Програмі інваріатну складову змісту дошкільної освіти викладено за сімома освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Діяльність дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».
Матеріали освітньої лінії «Особистість дитини» згруповано у два блоки: «Фізичний розвиток» та «Розвиток особистості».
В освітній лінії «Дитина в соціумі», закладені основи соціальної компетентності дитини та засвідчуються комплексом знань, умінь та базових якостей за такими змістовними блокам «Сім*я, родина», «Інші люди», «»Дитяче товариство», «Об’єднання людей»
Матеріали освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі», згруповано у змістовні блоки «Рослинний світ», «Тваринний світ», «Явища природи», «Природні об’єкти», «Планета Земля», «Всесвіт», «Життєдіяльність людини».
Змістовними блоками освітньої лінії «Дитина у світі культури» є «Предметний світ» та «Світ мистецтва». Змістовний блок «Предметний світ» окрім складників «Предмети побуту і вжитку», «Предмети поза межами житла», «Предметно-практична діяльність», «Економічна освіченість». «Змістовий блок «Світ мистецтва» містить складники: «Світ образотворчого мистецтва», «Світ музичного мистецтва», «Світ театрального мистецтва2, «Світ літературного мистецтва».
Матеріали освітньої лінії «Діяльність дитини» для молодшого дошкільного віку подано одним змістовним блоком – «Ігрова діяльність», для старшого дошкільного віку – цим та ще двома «Елементи учбової діяльності» та «Трудова діяльність».
Матеріали освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» згруповано у змістовні блоки «Пізнавальний інтерес», «Сенсорно-перцептивний досвід», «Логіко-математичний розвиток», «Цілісна картина світу».
Змістовними блоками освітньої лінії «Мовлення дитини» є такі: «Фонематичний слух, звковимова, літературне мовлення», «словниковий запас», «граматичні уміння», «Зв’язне мовлення, комунікативні вміння», «Елементи грамоти», «Інтерес до книжки».
Частина ІІ Програми містить ще й варіативну складову змісту дошкільної освіти, представлену освітніми лініями: «Комп’ютерна грамота». «Іноземна мова» (англійська), «Хореографія», «Шахи».

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ надавалися відовідно до пункту 4 статті 23 Закону України “Про дошкільну освіту”, на основі угоди між батьками батьками або особами які їх замінюють та закладу,виходячи із завдань дошкільного закладу. Основим завданням є забезпечення розвитку природніх здібностей та задатків дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у освітній процес.

ВЗАЄМОДІЯ ЗДО із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом та середньою школою. 84 дошкільнят стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ, НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».