Кошторис на 2020 рік

КОШТОРИС
на 2020 рік
23306227 Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 Рівненської міської Ради
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього х 6 905 700,00 1 009 500,00 7 915 200,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 6 905 700,00 х 6 905 700,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х — 1 009 500,00 1 009 500,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 1 009 500,00 1 009 500,00
(розписати за підгрупами) — —
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 1 009 500,00 1 009 500,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х — —
(розписати за підгрупами) — —
інші надходження, у тому числі: х — —
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х — —
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) х — —
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього х 6 905 700,00 1 009 500,00 7 915 200,00
Поточні видатки 2000 6 905 700,00 979 500,00 7 885 200,00
Оплата праці 2110 4 547 000,00 145 000,00 4 692 000,00
Заробітна плата 2111 4 547 000,00 145 000,00 4 692 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 — — —
Нарахування на оплату праці 2120 1 000 300,00 32 000,00 1 032 300,00
Використання товарів і послуг 2200 1 358 400,00 801 500,00 2 159 900,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 70 000,00 16 000,00 86 000,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 2 400,00 4 300,00 6 700,00
Продукти харчування 2230 547 400,00 687 500,00 1 234 900,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 44 000,00 16 000,00 60 000,00
Видатки на відрядження 2250 — — —
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 — — —
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 694 600,00 75 700,00 770 300,00
Оплата теплопостачання 2271 478 000,00 25 000,00 503 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 45 000,00 20 000,00 65 000,00
Оплата електроенергії 2273 167 000,00 30 000,00 197 000,00
Оплата природного газу 2274 — — —
Оплата інших енергоносіїв 2275 4600,00 700,00 5 300,00
Оплата енергосервісу 2276 — — —
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 — 2 000,00 2 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 — — —
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 — 2 000,00 2 000,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 — — —
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 — — —
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 — — —
Поточні трансферти 2600 — — —
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 — — —
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 — — —
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 — — —
Соціальне забезпечення 2700 — — —
Виплата пенсій і допомоги 2710 — — —
Стипендії 2720 — — —
Інші виплати населенню 2730 — — —
Інші поточні видатки 2800 – 1 000,00 1 000,00
Капітальні видатки 3000 — 30 000,00 30 000,00
Придбання основного капіталу 3100 — 30 000,00 30 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 — 30 000,00 30 000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 — — —
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 — — —
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 — — —
Капітальний ремонт 3130 — — —
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 — — —
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 — — —
Реконструкція та реставрація 3140 — — —
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 — — —
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 — — —
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 — — —
Створення державних запасів і резервів 3150 — — —
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 — — —
Капітальні трансферти 3200 — — —
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 — — —
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 — — —
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 — — —
Надання внутрішніх кредитів 4110 — —
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 — — —
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 — — —
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 — — —
Надання зовнішніх кредитів 4210 — — —
Нерозподілені видатки 9000 — — —