Кошторис на 2019 рік

 КОШТОРИС
на 201
9 рік

23306227  Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 Рівненської міської Ради

Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ — усього х 6 050 600,00 859 100,00 6 909 700,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 6 050 600,00 Х 6 050 600,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х 859 100,00 859 100,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 859 100,00 859 100,00
(розписати за підгрупами)  
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 859 100,00 859 100,00
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х
(розписати за підгрупами)  
інші надходження, у тому числі: х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов’язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х    
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ — усього х 6 050 600,00 859 100,00 6 909 700,00
Поточні видатки 2000 6 050 600,00 829 100,00 6 879 700,00
Оплата праці 2110 3 778 000,00 145 000,00 3 923 000,00
Заробітна плата 2111 3 778 000,00 145 000,00 3 923 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 831 200,00 32 000,00 863 200,00
Використання товарів і послуг 2200 1 441 400,00 651 100,00 2 092 500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 10 300,00 15 000,00 25 300,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 1 900,00 4 000,00 5 900,00
Продукти харчування 2230 633 000,00 555 900,00 1 188 900,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 28 700,00 13 000,00 41 700,00
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 767 500,00 61 900,00 829 400,00
Оплата теплопостачання 2271 561 700,00 14 400,00 576 100,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 38 800,00 14 900,00 53 700,00
Оплата електроенергії 2273 167 000,00 32 600,00 199 600,00
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Оплата енергосервісу 2276
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 1 300,00 1 300,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282  1 300,00 1 300,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800 1 000,00 1 000,00
Капітальні видатки 3000 30 000,00 30 000,00
Придбання основного капіталу 3100 30 000,00 30 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110  30 000.00  30 000.00
Капітальне будівництво (придбання) 3120
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132
Реконструкція та реставрація 3140
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів  4110  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів  4210
Нерозподілені видатки 9000

 

Головний  бухгалтер                                                                                         С. М. Свідзінська