Кошторис ЗДО № 37 на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)

Дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто шість тисяч девятсот п’ятдесят гривень 00 копійок (9 996 950,00 грн.)

(сума словами і цифрами)
Начальник управління освіти
(посада)
Василь ХАРКОВЕЦЬ
(підпис)

М.П.

КОШТОРИС
на 2021 рік
23306227 Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 Рівненської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
Рівненська міська територіальна громада
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Орган з питань освіти і науки
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010 Надання дошкільної освіти)

(грн)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ – усього х 8 858 950,00 1 138 000,00 9 996 950,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 8 858 950,00 х 8 858 950,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х – 1 138 000,00 1 138 000,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 1 138 000,00 1 138 000,00
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 1 138 000,00 1 138 000,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 Х – –
(розписати за підгрупами) – –
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х – –
(розписати за підгрупами) – –
інші надходження, у тому числі: х – –
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х – –
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) х – –
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ – усього х 8 858 950,00 1 138 000,00 9 996 950,00
Поточні видатки 2000 8 858 950,00 1 108 000,00 9 966 950,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 7 400 500,00 204 960,00 7 605 460,00
Оплата праці 2110 6 066 000,00 168 000,00 6 234 000,00
Заробітна плата 2111 6 066 000,00 168 000,00 6 234 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 – – –
Суддівська винагорода 2113 – – –
Нарахування на оплату праці 2120 1 334 500,00 36 960,00 1 371 460,00
Використання товарів і послуг 2200 1 458 450,00 902 040,00 2 360 490,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 84 000,00 16 000,00 100 000,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 7 300,00 5 000,00 12 300,00
Продукти харчування 2230 580 000,00 780 000,00 1 360 000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 59 000,00 16 000,00 75 000,00
Видатки на відрядження 2250 – – –
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 – – –
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 728 150,00 81 040,00 809 190,00
Оплата теплопостачання 2271 457 000,00 30 000,00 487 000,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 49 000,00 20 000,00 69 000,00
Оплата електроенергії 2273 217 000,00 30 000,00 247 000,00
Оплата природного газу 2274 – – –
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 5 150,00 1 040,00 6 190,00
Оплата енергосервісу 2276 – – –
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 – 4 000,00 4 000,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 – – –
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 – 4 000,00 4 000,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 – – –
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 – – –
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 – – –
Поточні трансферти 2600 – – –
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 – – –
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 – – –
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 – – –
Соціальне забезпечення 2700 – – –
Виплата пенсій і допомоги 2710 – – –
Стипендії 2720 – – –
Інші виплати населенню 2730 – – –
Інші поточні видатки 2800 – 1 000,00 1 000,00
Капітальні видатки 3000 – 30 000,00 30 000,00
Придбання основного капіталу 3100 – 30 000,00 30 000,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 – 30 000,00 30 000,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 – – –
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 – – –
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 – – –
Капітальний ремонт 3130 – – –
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 – – –
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 – – –
Реконструкція та реставрація 3140 – – –
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 – – –
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 – – –
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 – – –
Створення державних запасів і резервів 3150 – – –
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 – – –
Капітальні трансферти 3200 – – –
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 – – –
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 – – –
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240 – – –
Надання внутрішніх кредитів 4110 – –
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 – – –
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 – – –
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 – – –
Надання зовнішніх кредитів 4210 – – –
Нерозподілені видатки 9000 – – –

Керівник Людмила ШЕВЧУК
(підпис)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу Світлана СВІДЗІНСЬКА
(підпис)

М.П.***

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку “НАДХОДЖЕННЯ – усього”.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.