Додаткові освітні послуги

Платні послуги протягом 2022-2023 навчального року у закладі не надаються.

 

Додаткові освітні послуги

ПОГОДЖЕНО                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою закладу дошкільної освіти                                             наказом №72 від 27.08.18р.

ясел-садка № 37                                                                             Директор ЗДО   Л.Шевчук

протокол №3   від 27.08.

     ПОЛОЖЕННЯ

                              про надання додаткових освітніх послуг закладом

               дошкільної освіти  ясла-садком  №37 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заклад дошкільної освіти ясла-садок №37 – комунальний заклад освіти для дітей раннього і дошкільного віку, підпорядкований управлінню освіти Рівненської міської ради.

1.2. Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань надає додаткові освітні платні послуги, які не визначені державною базовою програмою, лише на основі угоди між батьками чи особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони здоров’я України.

1.3. Заклад дошкільної освіти, організовуючи додаткові освітні послуги, керується  ст..53 Конституції України,  Законом України «Про освіту»,2017р., ст..23 п.10 Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Постановою Кабінету Міністрів України    № 796 від 27.08.2010 року (із змінами) «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільним наказом  Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»,  ст..26 Положення про дошкільний навчальний заклад (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 305 від    12.03.2003  року), власним Статутом від 22.08.18року.

1.4. Додаткові освітні платні послуги вводяться з метою:

– забезпечення розвитку природних здібностей та задатків дітей, активізацію дитячої творчості, своєчасного виявлення обдарованості дітей;

– задоволення потреби і цікавості дитини до певного виду діяльності;

– розширення спектру освітніх послуг для формування та  розвитку особистісних якостей дитини;

– активного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес;                                                                                                                                                      .       –  забезпечення мовного розвитку  дітей дошкільного віку шляхом своєчасного надання  логопедичної допомоги;

– зміцнення розвивального предметно-ігрового середовища та матеріально-технічної бази закладу  дошкільнї освіти.

– забезпечення естетичного розвитку дітей в різних  видах образотворчої діяльності.

ІІ. ВИДИ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

2.1. В закладі дошкільної освіти ясла-садок №37 додаткові платні послуги надаються для дітей з   3-х річного віку  за такими напрямками діяльності :

– гурток англійської мови «Gold children»;

– гурток лікувальної фізкультури та профілактики плоскостопості  «Здорова хода»;

– гурток розвивального читання;

– логопедичний гурток «Вимовляйко»;

– інтелектуально-пізнавальний гурток «Логознайко»;

– гурток хореографія «Веселі закаблуки».

2.2. Види додаткових платних послуг можуть бути розширені відповідно до попиту і бажання батьків.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

3.1. Підставою для надання додаткових платних послуг є заяви батьків або осіб, які  їх замінюють та двосторонній договір про надання додаткових платних освітніх послуг.

3.2. З батьками або особами, які їх замінюють, укладається договір, в якому визначений порядок надання додаткових освітніх послуг, розміри та терміни оплати їх.

3.3. Додаткові платні освітні послуги надаються у формі гурткової роботи та підгрупових занять.

3.4. Для надання додаткових освітніх послуг залучаються педагогічні працівники закладу дошкільної освіти та  спеціалісти відповідного фаху на підставі трудової угоди.

3.5. Додаткові освітні послуги здійснюються відповідно до чинних, затверджених МОН України програм та спеціально розроблених і затверджених педагогічною радою програм, які погоджуються з управлінням освіти.

3.6. За створення умов для організації додаткових платних послуг, якість проведення освітньої діяльності, програмно-методичне та фінансове забезпечення відповідає керівник закладу дошкільної освіти.

ІУ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСАДИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

4.1. Оплата надання додаткових послуг здійснюється  батьками дітей або особами, що їх замінюють, відповідно до затвердженої на навчальний рік калькуляції.

4.2. Вартість платної освітньої послуги обраховується на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням, відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України №736/902/758 від 23.07.2010року «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;                                       

4.3.Калькуляція вартості додаткової платної послуги складається бухгалтером ЗДО, затверджується радою ЗДО, керівником закладу, погоджується з управлінням освіти;

4.4.Базою для визначення вартості послуг є розрахунок валових витрат, пов’язаних з наданням послуг:                                                                                                                                                                                                                                     – заробітна плата працівників та обов’язкові нарахування відповідно до законодавства;

– матеріальні витрати;

– оплата комунальних послуг;

– зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

4.5. Розмір плати може змінюватись у зв’язку із інфляційними процессами та зміною тарифів.

4.6. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються на рахунок в банку.

4.7. Калькуляція вартості послуги щорічно погоджується начальником управління освіти та радою закладу;

4.8. Облік отриманих доходів та здійснення видатків закладом  освіти здійснюється на підставі кошторису доходів і витрат, погодженим з управлінням освіти;

4.9.Доходи, одержані  від надання додаткових освітніх послуг  використовуються: на нарахування заробітної плати, доплати та преміювання працівників ЗДО, для надання матеріальної допомоги відшкодування витрат, які включені у вартість цих послуг;

4.10.Видатки на  заробітну плату не повинні перевищувати 75% від загальної суми надходжень, зміцнення матеріальної  бази ЗДО 15% від загальної суми надходжень, відшкодування вартості комунальних послуг повинні становити не менше 5%,  матеріальні витрати на забезпечення роботи гуртків не більше 5%;

4.11. Розміри доплат, надбавок, премій педагогічним працівникам, адміністративному персоналу ЗДО, що нараховується та виплачується із спецрахунку, затверджується радою ЗДО і не повинні сумарно перевищувати розмірів відповідних окладів, затвердженого штатного розпису;

4.13.Плата за додаткові послуги  вноситься батьками щомісячно до 15 числа поточного місяця відповідно до наданої квитанції незалежно від кількості днів , коли дитина відвідує дошкільний заклад.

4.14. Не вноситься плата, якщо дитина не відвідувала заняття гуртка протягом місяця з поважних причин(хвороба, відпустка батьків).

4.15. Бухгалтерський облік та статистична звітність про фінансово-господарську діяльність ЗДО здійснюється бухгалтером, оплата праці якого проводиться за рахунок додаткових освітніх  послуг відповідно до чинного законодавства.

4.16. У зв’язку  з тимчасовим призупиненням діяльності закладу (за наказом управління освіти, карантину, тощо), плата за надання освітніх послуг вноситься відповідно до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим відпрацюванням керівниками гуртків з надання додаткових платних послуг пропущених  за час простою годин.

У. КОНТРОЛЬ ЗА НАДАННЯМ ДОДАТКОВИХ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ

5.1. Контроль за якістю наданням  додаткових платних послуг здійснюється керівником ЗДО, вихователем-методистом згідно з  посадовими обов’язками, радою ЗДО.

5.2. Контроль за витратами на розвиток матеріальної бази ЗДО здійснюється керівником закладу освіти та батьківським комітетом.

5.3. Державний контроль за наданням додаткових послуг здійснюється управлінням освіти Рівненського міськвиконкому.

 

Experience the gaming allure at Glory's alluring gaming realm , where allure captivates.