Гурток з англійської мови – “Gold Children”

Керівник гуртка — Гарбар Оксана Василівна.

Навчальна програма, за якою працює гурток – Т. Шкваріна. “Англійська мова для дітей дошкільного віку”.

Навчально-виховний процес будується так, щоб викликати інтерес у дітей до вивчення англійської мови і підтримувати цей інтерес упродовж усього навчання, цілеспрямовано навчати спілкування англійською мовою у межах комунікативного мінімуму, що пов’язаний зі світом дитинства. Процес засвоєння іноземної мови спрямовується задоволенням особистісних, пізнавальних та ігрових потреб у ході цікавого спілкування з дорослими та однолітками.

Під час занять із вихованцями використовуються такі форми навчання: групові та  індивідуальні.

Під час занять керівник гуртка намагається:

– формувати ціннісне ставлення до іншомовного довкілля, відкритість для контактів, толерантність до несхожої культури, повагу до її носіїв, неприйняття забобонів, стереотипів, дискримінації, вміння досягати комунікативної мети за умови обмеженого володіння другою мовою;

– розвивати мовленнєві здібності;

– виховувати інтерес старших дошкільників до культури, традицій, звичаїв людей, які розмовляють англійською мовою, позитивні риси характеру, моральні якості, елементарну культуру спілкування;

– створювати умови для оволодіння первинною комунікацією іноземною мовою, ознайомлювати дітей з культурними особливостями англомовних країн;

– стимулювати розвиток навичок соціальної комунікації;

– прищеплювати елементарні навички усного мовлення англійською мовою (розуміти, говорити);

– сприяти набуттю дошкільником елементарних лінгвістичних знань;

– залучати мовленнєвий досвід спілкування дошкільників рідною мовою для перенесення його на  спілкування англійською мовою і навпаки;

– формувати певний англомовний лексичний запас;

– ознайомлювати з простими граматичними конструкціями;

– переводити лексику із пасивного в активний словниковий запас;

– тренувати простіші навички спілкування англійською мовою;

– формувати позитивне ставлення до іноземної мови, бажання вивчати її далі.