Піклувальна рада

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         на засіданні ради НВК 3 37

                                                         пр.. № 1 від 15.09.2015

                                                         голова піклувальної ради НВК№ 37

                                                          С.Ціпак

                  ПОЛОЖЕННЯ 

     ПРО ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ   НВК № 37

 1. Загальні положення

1.1. Піклувальна рада НВК № 37 створюється відповідно до нормативної бази створення і діяльності піклувальних рад:

 • Конституція України;
 • Закон України «Про освіту» від 23.05.1991№ 1060- ХІІ;
 • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628 – ІІІ; Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305;
 • Наказ МОН України « Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу» від 24.04.2003 № 257.
 • Статут НВК № 37.

1.2. Піклувальна рада є формою самоврядування навчального закладу.

1.3.Члени піклувальної ради здійснюють свої функції на безоплатній основі.

 1. Мета, задачі та компетенція піклувальної ради

2.1. Основною метою піклувальної ради є сприяння рішенню нагальних задач в галузі освіти, забезпечення фізичного і духовного здоров’я дитини й умов для її повноцінного росту, створення необхідних матеріально-технічних і фінансових умов для практичного здійснення програм розвитку НВК.

2.2. Основними принципами діяльності піклувальної ради є:

– закономірність;

– гласність;

– добровільність і рівноправність членства.

2.3. Для здійснення мети піклувальна рада:

 • сприяє залученню позабюджетних засобів для забезпечення діяльності та розвитку закладу;
 • сприяє організації і поліпшенню умов праці працівників НВК;
 • сприяє організації конкурсів, змагань, різноманітних масових позашкільних заходів ;
 • сприяє удосконаленню матеріально-технічної бази НВК, благоустрою його приміщень і території;
 • здійснює контроль за використанням позабюджетних засобів;
 • розглядає інші питання, віднесені до компетенції піклувальної ради Статутом школи;
 • створює фонд підтримки при піклувальній раді ;

2.4. Піклувальна рада здійснює інші види діяльності, що відповідають її цілям і задачам і не заборонені чинним законодавством України.

 1. Склад, порядок формування й умови роботи піклувальної ради

3.1.Рішення про створення піклувальної ради приймає Рада закладу і затверджує положення про піклувальну раду НВК.

3.2.До складу піклувальної ради можуть входити учасники навчально-виховного процесу й інші особи, зацікавлені в удосконаленні діяльності та розвитку закладу, у кількості 9 чоловік.

З.З.Голова піклувальної ради обирається з числа членів піклувальної ради на засіданні піклувальної ради терміном на 2 роки;

3.4.Голова піклувальної ради:

 • керує діяльністю піклувальної ради і планує його роботу;
 • формує порядок денний засідання піклувальної ради;
 • забезпечує виконання рішень піклувальної ради;
 • представляє піклувальну раду в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, суспільних та інших організаціях;
 • організовує взаємодію піклувальної ради з директором НВК.

3.5.    За представленням голови піклувальної ради на термін і в порядку, передбаченому Положенням про піклувальну раду  з числа членів піклувальної ради можуть бути обрані заступник голови піклувальної ради і секретар піклувальної ради.

3.6.    Члени піклувальної ради мають право:

 • вносити пропозиції з питань порядку денного засідань піклувальної ради;
 • брати участь в обговоренні питань, передбачених порядком денним, і в підготовці рішень піклувальної ради;
 • інформувати піклувальну раду про напрямки своєї діяльності;
 • вирішувати інші питання відповідно до законодавства і доручень голови піклувальної ради.

3.7.     Члени піклувальної ради зобов’язані:

 • бути присутніми на засіданнях піклувальної ради;
 • сприяти залученню засобів для розвитку НВК..
 1. Порядок роботи піклувальної ради

4.1.  Робота піклувальної ради здійснюється згідно з планом, затвердженим рішенням піклувальної ради.

4.2.   Засідання піклувальної ради скликаються головою відповідно до затвердженого плану чи за вимогою будь-якого члена ради.

4.3.   Засідання піклувальної ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

4.4.   Засідання піклувальної ради веде голова чи один із членів піклувальної ради за його дорученням.

4.5.Рішення піклувальної ради приймаються більшістю голосів від числа членів піклувальної ради й оформляються протоколом.

4.6.У засіданнях піклувальної ради за узгодженням із його головою мають право брати участь окремі громадяни і представники ради.

 1. Забезпечення діяльності піклувальної ради

5.1 .Діяльність піклувальної ради забезпечується закладом..

5.2.Адміністрація на дає піклувальній раді інформацію і документацію про діяльність НВК, необхідні для здійснення задач і функцій піклувальної ради, приміщення на час проведення засідання піклувальної ради, забезпечує безкоштовне користування засобами зв’язку й оргтехнікою для вирішення питань, безпосередньо пов’язаних із роботою піклувальної ради.

5.3.Члени піклувальної ради здійсняють свою діяльність на безоплатній основі.

 1. Керівництво фондом підтримки при піклувальній раді

6.1.     Для керівництва і здійснення нагляду за діяльністю Фонду підтримки піклувальна рада створює раду Фонду.

6.2.     Рада Фонду є вищим органом керування Фонду підтримки при піклувальній раді.

 1. Розв’язання суперечок

Усі суперечки, що виникають, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 1. Припинення діяльності піклувальної ради

8.1.Припинення діяльності піклувальної ради відбувається шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу) чи ліквідації за рішенням засновників.

8.2.У випадку припинення діяльності піклувальної ради її кошти та майно, що залишилися від ліквідації, спрямовуються на мету, обумовлену рішенням засновників.

 

СКЛАД ЧЛЕНІВ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ НВК № 37

Голова ПР – Ціпак Світлана Петрівна

 

Заступник  голови ПР – Клімчук Наталія Анатоліївна

Секретар ПР –                Кащук Людмила Володимирівна

Казначей ПР –                Іващук Майя Петрівна

 

Члени ПР –               Синицька Людмила Володимирівна

                                    Пригода Катерина Іванівна

                                    Міськова Людмила Борисівна

                                    Рикун Іванна Василівна

                                    Василюк Оксана Юріївна

                  ПЛАН  РОБОТИ  ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ НВК № 37   

                  на 2016 – 2017 н.р.      

 

№ з/п               зміст Термін виконання Відповідальні
1 1. Про організацію харчування дітей у 2016-2017 н.р.

2. Про розподіл обов’язків між членами піклувальної ради.

3. Про залучення коштів батьківського Фонду.

Вересень-жовтень Директор

Голова ПР

Завгосп

2 1. Про придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт.

2. Про умови успішного розвитку дитини в закладі.

Лютий-березень Директор

Голова ПР

Завгосп

Члени ПР

3 1. Про підготовку закладу до нового навчального року. Травень Голова ПР

Члени ПР

 

Звіт піклувальної ради НВК №37

Звіт піклувальної ради НВК №37 про розвиток матеріально-технічної бази закладу у період з 01.09.2015 по 01.08.2016.

Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком

№ з/п                       назва кількість сума в гривнях
1 Ковдри дитячі 230 19 850
2 Постільні набори 86 19 350
3 Матраци, гр. № 9 26 2 950
4 Тюль 800
5 Килим гр. № 3 1 3 800
6 Обладнання на ігрові майданчики 12 000
7 Меблі на пральню 2 400
8 Меблі в кабінет психолога 1 3 400
9 Меблі в туалетну кімнату               гр. № 9 3 060
10 Кухня гр. № 9 1 4 800
11 Ліжка гр. № 1 26 12 200
12 Столи дитячі, гр. № 9 5 2 500
13 Стільчики, гр. № 9 30 5 400
14 М’який куточок 1 3 700
15 Сантехніка 3 500

 

Фінансування (бюджетне та позабюджетне), використане для проведення ремонтних робіт

Матеріали, ремонтні роботи      Бюджетне Спонсорські пожертвування Батьківські внески
Лицювальна плитка 5 000 5 000
Клей лицювальний 2500
Захисні решітки 10 685
Двері 2 100 2 210
Фарба, лак 5 000 8 300
Дошка обрізна 2 100
Металопрофіль 1 500
Цемент 300
Лінолеум 3 414
Шпалери 1 100
Натяжна стеля

Рідкі шпалери

                                   7 000

 

 

5 000

Оплата за ремонтні роботи  4 300 7 430
Кошти на відкриття нової групи 100 000

 

Казначей: Іващук М. П.

Звіт Піклувальної ради НВК № 37 за ІV квартал 2016 р.

 

            Придбано             Кошти
Меблі 2500 грн.
Шафа в пральню 2200 грн.
М’який куточок гр.№ 8 3500 грн.
Дитячі меблі «Перукарня», гр.№ 2 900   грн.
Спортивні куточки –                  гр.№  8, гр.№ 9

 

1550 грн.

 

Куточок природи – гр.№ 8 600 грн.
Килим – гр.№ 3 2400 грн.
Ковдри 2700 грн.
Придбання стендів 1557 грн.
Придбання телевізора – гр.№ 7 4000 грн.

 

Придбання принтера –        3 клас 1 400 грн.

 

Придбання методичних посібників та літератури 539 грн. 56 коп. 

 

Пилесмок – гр.№ 3 1300 грн.
Придбання морозильної камери 7000 грн.
Ремонт водонагрівачів – гр.№ 4, гр.№ 6 2856 грн.
Ремонт котлів та водонагрівача на харчоблоці 2620 грн.
Ремонт комп’ютерів в комп’ютерному класі 1321 грн.
Встановлення енергозберігаючого вікна – гр.№ 4 3500 грн.

 

Казначей: Іващук М. П. 

 

Звіт Піклувальної ради НВК № 37 за І квартал 2017 р.
Придбано Кошти (грн)
М’який куточок – гр.№5 3500
Штори в музичний зал 1900
Придбання кастрюль, мисок на групи 9900
Придбання ємкостей для води на групи 1800
Лампи “світлодіодні” 5240
Пилосмок-гр.№9 2100
Телевізор -гр.№1 4000
Меблі для піскотерапії 850
Дерева, кущі, квіти для озеленення території закладу 1805

Казначей: Іващук М. П.

Проведення ремонтних робіт по підготовці НВК №37 до нового 2017-2018 навчального року

Організація ремонтних робіт:

– виконано до початку опалювального сезону відповідні промивки і  випробовування, продувку систем теплопостачання з оформлення актів встановленої форми в порядку, передбаченому НД, прочистити систему водовідведення;

– проведено  ревізію запірної та регулюючої арматури, обладнання і трубопроводів, відновити відсутнє ізоляційне покриття трубопроводів та іншого обладнання систем теплопостачання та гарячого водопостачання;

– виготовлено і встановлено обладнання на ігрових майданчиках;

– встановлено водонагрівач у групі №4, 8;

– встановлено енергозберігаючі  вікна  ( 2 вікна) у групах № 4, 10;

– встановлено пригруповий майданчик групи №10;

– поточний ремонт групових та класних кімнат, спортивної зали, роздягалок, туалетів, загальних коридорів, кабінетів;

– поновлено фарбоване покриття огорожі, ігрових, спортивних майданчиків;

– капітальний ремонт коридору;

– капітальний ремонт групи №10;

– капітальний ремонт каналізаційних систем груп № 3, 4, 8, 10;

– капітальний ремонт музичної зали;

– капітальний ремонт кабінету фізінструктора;

– капітальний ремонт кабінету бухгалтера;

– капітальний ремонт сходів групи № 1, 10;

– ремонт підсобних приміщень харчоблоку;

– ремонт сантехнічного обладнання, часткова заміна сантехніки;

– благоустрій спортивних майданчиків, пригрупових майданчиків;

– асфальтування території.

 

Фінансування (бюджетне та позабюджетне), використане для проведення ремонтних робіт.

 

Матеріали, ремонтні роботи Бюджетне Спонсорські пожертвування Батьківські внески
Фарба 3600 7130
Лак 1200
Водо-емульсійна фарба ( 100 кг.,) 1500
Плитка ( 27 м2.,) 3700
Цемент ( 875 кг.) 2100
Бордюри ( 22 м.) 850
Щебінь ( 200 кг.) 1600
Рваний камінь 2470
Рідкі шпалери 5099
Плінтус  ( 22 м.) 260
Грунтова суміш

( 40 л.)

570
Металопрофіль 3970
Дерев’яний брус 2990
Метал 1587
Штахетник 590
Матеріали для ремонту

(кісточки, розчинник, барвник)

760
Ремонт котла 370
Ремонт водонагрівача 320
Встановлення водонагрівача 220
Капітальний ремонт каналізації

( гр. № 3, 4. 8, 10)

3139
Капітальний ремонт кабінету бухгалтера, коридору 2250
Капітальний ремонт музичної зали 6530 4120
Асфальтування території 5000 6000
Капітальний ремонт сходів групи № 1, 10 610
Благоустрій спортивного майданчика 1038
Ремонт газонокосилки 1050
Пальне ( для газонокосилки) 300
Кошти на відкриття нової групи № 10 200 000

 

 

Придбання меблів за бюджетні кошти для відкриття нової групи №10

 

Назва Кількість Вартість
Стільчики 32 5120
Шафи для одягу 32 16960
Ліжка 2-х ярусні 16 34720
Столи 4-х місні 8 5600

 

Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком.

Назва  Кількість Номер групи Вартість
Морозильна камера 1 харчоблок 7700
Телевізор 2 1, 7 8000
Спортивний куточок 2 8, 9 1550
Перукарня 1 2 900
М’який куточок 2 5, 3 6800
Ковдри 30 9 2700
Килим 1 6 500
Водонагрівач 2 4, 8 4100
Каструлі 30 1 – 10 9300
Гардини, штори 36 м., музичний  зал 3450
Пригруповий майданчик 1 10 20 100
Світлодіодні лампи 131 5 240
Енергозберігаючі вікна 2 4, 10 6600
Пилосмок 3 9, 5, 2 2735
Принтер 1 4 клас 1400
Куточок природи 1 8 1000
Іграшковий будиночок 1 10 1020
Пісочниця 1 10 370
Кухня 1 8 3500
Пожежний рукав 2 1450
Посуд ( тарілки, горнятка) (за потребою) 1- 9 5400
Постільна білизна , рушники              35           6300

 

Голова піклувальної ради  Світлана Ціпак

 

                     Звіт про використання коштів за ІІІ квартал 2017 р.

 

Придбано Вартість
Кухня ( група № 7 – нова ) 3600 грн.
Мийка (група № 7 – нова) 1350 грн.
Решітки на батареї (група № 7 – нова) 3010 грн.
Змішувач (група № 7 – нова) 985 грн.
Змішувач (група № 9) 806 грн.
Змішувач (група № 1) 900 грн.
Господарський інвентар

( швабри, відра, миски, совки) (група № 9)

393 грн.
Пилосмок 2100грн.
Лицювальна плитка (група № 7 – нова) 572 грн.
ДСП у роздягальню (група № 7 – нова) 728 грн.
Спортивний майданчик  ( група №5) 3500 грн.
Сухий басейн  ( група №1) 1200 грн.
Іграшки 2240 грн.
Преса 3200 грн.
Методична література 418 грн.
Канцтовари 1400 грн.
Медикаменти 2147 грн.
Ремонтні роботи по освітленню зовнішньої території закладу 3109 грн.
Тюль 1100 грн.
Технологічне обладнання : електрокотел, електром’ясорубка  41 000грн (бюджетні кошти)

3784 грн  (батьківські кошти)

 

 

Голова піклувальної ради  Світлана Ціпак

 

Звіт Піклувальної ради НВК № 37про використання батьківських внесків

за вересень – грудень 2017 рік

 

   Придбано, використано             Кошти ( грн.)
Майданчик група № 5 956 грн.
Повірка пожежних гідрантів, вогнегасників 300 грн.
Віники 120 грн.
Квитанції за харчування 120 грн.
Вивіз сміття 400 грн.
Обрізання дерев 100 грн.
Обкладання плиткою східців 300 грн.
Дюбеля, цвяхи, шурупи 97 грн.
Кульки в басейн: група№ 1 705 грн.
Ремонт і чистка бойлерів – групи № 10, № 2, № 6 592 грн.
Ремонт мийок, заміна сифонів: групи №  3, № 6 252 грн.
Рушники – 200 штук 1835 грн.
Простирадла – 35 штук 1820 грн.
Пилосмок миючий для загального прибирання 2100 грн.
Електричні гірлянди 422 грн.
Ксероксний папір 438 грн.
Зміщувач, петлі, шурупи 648 грн.
Встановлення електром’ясорубки, заміна щитків та проводки на харчоблоці 2610 грн.
Світло на вулицю, заміна проводки,  лампочок 1565 грн.
Вишка 200 грн.
ДСП 728 грн.
Кухня 3600 грн.
Вікно 2100 грн.
Всього зібрано:

Використано:

Залишок:

22300 грн.

22008 грн.

292 грн.

 

        ПРИДБАНО БАТЬКАМИ В ГРУПАХ НВК № 37

 

  ГРУПИ              ПРИДБАНО       СУМА

 

Група № 1 Сухий басейн 360 грн.
Куточок природи 660 грн.
М який куточок 2600 грн.
Пилосмок 2000 грн.
 

 

Група № 2 Пилосмок 2400 грн.
Тюль 910 грн.
 

 

Група № 3 М який куточок 3300 грн.
 

 

Група № 4 М який куточок 3300 грн.
Пилосмок 1600 грн.
Тюль в спальню 1700 грн.
 

 

Група № 5 Майданчик 2500 грн.
 

 

Група № 6 Килим 2800 грн.
Спортивний куточок 800 грн.
 

 

Група № 7 Тюль 1000 грн.
  Пилосмок 1050 грн.
 

 

   
Група № 8 Доріжка в роздягальню 1340 грн.
 

 

   
Група № 9    
   
 

 

   
Група № 10 Куточок природи 250 грн.
     

 

Казначей: Іващук М. П.