Академічна доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ
про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Закладу дошкільної освіти ясел-садка № 37
Рівненської міської ради

І.Загальні положення

1.1.Положення про академічну доброчесність (далі – Положення ) є внутрішнім нормативним актом закладу дошкільної освіти № 37 ( далі ЗДО), який закріплює правила та норми етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними та іншими працівниками, між учасниками та здобувачами освітніх послуг з метою забезпечення довіри до результатів навчання.
1.2.Положення розроблено на основі Конвенції ООН « Про права дитини», Конституції України, Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», « Про запобігання корупції», « Про авторське право і суміжні права», « Про видавничу справу», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку закладу, Колективного договору, листа Міністерства освіти і науки України від 12.03. 2019 №1/11-2507 « Щодо сприяння утвердження академічної доброчесності в Україні» та інших правових актів чинного законодавства України.
1.3.Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу підтримці особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та іншими учасниками освітнього процесу, запобігання порушенням академічної доброчесності.
1.4.Педагогічні працівники та інші учасники освітнього процесу , усвідомлюють свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу зобов’язуються виконувати норми даного Положення.
ІІ. Принципи академічної доброчесності.
2.1.Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу з метою забезпечення довіри до результатів освітньої діяльності, попередження порушень освітнього процесу.
2.2.Порушеннями академічної доброчесності згідно Закону України « Про освіту» вважається академічний само плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.
2.3. Для забезпечення академічної доброчесності в ЗДО необхідно дотримуватися наступних принципів:
• демократизму;
• законності;
• верховенства права;
• соціальної справедливості;
• пріоритету прав і свобод людини і громадянина;
• рівноправності;
• гарантування прав і свобод;
• професіоналізму та компетентності;
• партнерства і взаємодопомоги;
• поваги та взаємної довіри;
• відкритості і прозорості;
• відповідальності за порушення академічної доброчесності.
2.4. Академічній доброчесності протиставляється категорія академічної не доброчесності, основні прояви якої знаходимо у таких видах діяльності:
Академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження ( творчості), відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства, без належного оформлення посилань.
Самоплагіат – оприлюднення ( частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів, як нових наукових результатів.
Фабрикація – що означає « підробка».
Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання.
Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману є зокрема академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.
Конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Службова недбалість – невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

ІІІ. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу передбачає:
• дотримання Коненції ООН « Про права дитини», Конституції України;
• дотримання норм чинного законодавста України в сфері освіти;
• утвердження позитивного іміджу ЗДО, його традицій;
• запобігання корупції, хабарництву;
• посилання на джерела інформації;
• дотримання норм законодавства України про авторське право;
• надання достовірної інформації тощо.
ІV. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності
За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:
– дисциплінарна;
– адміністративна;
– відмова в присвоєнні або позбавленні присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
– позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;
– інші форми відповідальності до вимог чинного законодавства України при необ’єктивному оцінюванні досягнень здобувачів освіти ЗДО.
Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання компетентностей. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєння педагогічного звання;
– спотворене представлення у методичних розробках, публікація чужих ідей, використання інтернет ресурсів без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови у присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
V. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.
5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із Правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу та з даним Положенням під підпис.
5.2. Положення оприлюднюється на сайті закладу та доводиться до відома працівників та батьківської громади.
5.3. Вихователь-методист закладу дошкільної освіти, директор ЗДО:
– ознайомлюють працівників з вимогами щодо оформлення методичних розробок, інших публікацій з метою попередження порушень академічної доброчесності;
– забезпечують рецензування робіт та рекомендують педагогам сервіси безкоштовної перевірки робіт на плагіат;
5.4. В процесі освітньої діяльності працівники дотримуються етики та академічної доброчесності, враховуючи вимоги даного Положення.
VI. Комісія з питань академічної доброчесності.
6.1. Комісія з питань академічної доброчесності ( далі – Комісія) – це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення, дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.
6.2. До складу Комісії входять представники Ради ЗДО та профспілкового комітету ЗДО, педагогічного колективу та батьківського самоврядування. Склад Комісії затверджується рішенням педагогічної ради. Термін повноважень Комісії 1 рік.
6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або за заявою учасників освітнього процесу.
6.4.Будь-який учасник освітнього процесу може звернутися до Комісії з заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника ( ПІБ, контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.
6.5. Комісія звітує про свою роботу раз на рік.
6.6. Повноваження Комісії:
– одержання, розгляд заяв щодо порушення норм цього Положення та підготовка відповідних рішень;
– ознайомлення учасників освітнього процесу із цим Положенням;
– проводення інформаційної роботи щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників;
– надання рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

VII. Заключні положення
7.1.Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням не етичної поведінки. Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний сайт.
7.2. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.
7.3. Положення про академічну доброчесність затверджується педагогічною радою закладу та уводиться в дію наказом директора.
7.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради ЗДО.

Директор ЗДО № 37 : _______ Шевчук Л. М.