Річний звіт про діяльність ЗДО

 

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ЗДО № 37 за 2018-2019 навчальний рік

Організація освітньої роботи в ЗДО №37  у 2018-2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»,  Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента  дошкільної освіти здійснювалася за чинною програмою розвитку дитини дошкільного віку  у двох частинах « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко).

Пріоритетними змістовими напрямками діяльності педагогічного колективу ЗДО № 37 у 2018-2019 н. р., були:

  • використання театралізованої  діяльності як основи формування комунікативних навичок, інтонаційної виразності, акторських здібностей дітей;
  • робота творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей дошкільного  віку»;
  • виховання духовних рис особистості дитини на основі  християнських цінностей;
  • формування активної позиції дитини щодо власного здоров’я, життя та власної безпеки.

Дані напрямки визначені виходячи із виявлених проблем та потреб закладу, про що йдеться у  інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018 / 2019 навчальному році.»

Педагоги закладу плідно працювали над реалізацією цих завдань і досягли помітних позитивних результатів завдяки участі у методичних заходах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, проведенні колективних та семінарських занять теми яких відповідали поставленим завданням, а також самоосвіті.  На протязі року були проведені: семінар – практикум: « Формування навичок безпечної життєдіяльності дітей дошкільного віку»,  методичний фестиваль: « Здоров’язбережувальні технології»,  ділова гра: « Казка в системі мовленнєвого розвитку дошкільників», майстер клас: « Математичні казки, як засіб формування математичних уявлень дітей дошкільного віку», тренінг-лабораторія: « Свобода самовизначення як умова формування успішної особистості дитини».

Підвищенню теоретичного рівня педагогів сприяли педагогічні читання: « Заповіді творення Людини В. Сухомлинського», « Як виховати культуру харчування», « НУШ – що потрібно знати. Поговоримо про наступність», « Спілкуємося з дитиною правильно», « Як прищеплювати любов до рідної мови», « Виховуємо патріотичні почуття змалку», « Як прилучити дітей до книжки. Методи і прийоми роботи над твором», « Спілкуємося з батьками на рівних»,  а також участь у  Школі професійної майстерності де розглядалися такі питання: « Гаджети: за і проти», « Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки», « Як весело і цікаво підготуватися до прогулянки», « Інтеграція музики в інші види діяльності», « Школа радості: логіко-математичний розвиток дитини», « Географія для дошкільників. Геокешинг».

На педагогічних радах обговорювалися актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: « Завдання освітньої роботи на 2018-2019навчальний рік», «Формування оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності у дітей дошкільного віку», « Християнські цінності як засіб формування духовних рис особистості», « Готовність дітей до навчання в школі».

Участь у методичних заходах сприяла підвищенню професійного рівня педагогів, пошуку ефективних методів навчання і виховання дітей. Набуті теоретичні знання педагоги могли проявити під час проведення колективних та семінарських занять, які спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та  формування їхньої педагогічної майстерності.

Упродовж минулого навчального року були проведені колективні перегляди.

Невід’ємною складовою освітнього процесу   є налагодження партнерської взаємодії  з батьками вихованців закладу. Педагоги нашого закладу належну увагу приділяють даному напрямку роботи. Протягом року було проведено Дні відкритих дверей « День здоров’я»,  « День рідної мови» , « День доброти», «День подяки», «День безпеки»,« День театру», «День гумору», « День вишиванки» педагогами:  Овдіюк М. Ю., Юрим Н. В., Вознюк І. В., Мейта О. А., Мельник Н. Р., Данильчук Н. В.

У роботі з батьками використовуються традиційні форми роботи: тематичні збори, консультації, бесіди та сучасні інтерактивні серед яких  семінари-тренінги, ділові ігри, розважальні вікторини, дискусії.   Так під час проведення  дискусії практичним психологом Василюк О. Ю. за участю представника із Служби у справах захисту дітей : « Звідки родом жорстокість?» ( жовтень 2018 р.) фахівець розкрила основні причини виникнення жорстокості у дітей на основі аналізу вчинків та поведінки дорослих, як джерела виникнення негативних почуттів та формування жорстокої поведінки у дітей, також батьків було ознайомлено із нормативно-правовими засадами несення відповідальності за недбалість у вихованні дітей. Підвищенню обізнаності батьків щодо формування у дитини активної позиції щодо збереження власного здоров’я і життя  сприяла розважальна вікторина за участю дітей і батьків: « Якщо будеш про себе дбати, то лиха не будеш мати» проведена вихователем Мельник Н.Р., (грудень 2018 р.) проводячи яку педагог використала інтерактивні форми взаємодії батьків і дітей у поєднанні з театралізованою діяльністю і розкрила значення сформованих умінь і навичок дітей на подальше безпечне життя. Порівняно недавно перед батьками і педагогами постала проблема залежності від гаджетів, яка має позитивні (при розумному використання) і негативні сторони. До пошуку золотої середини впливу гаджетів на здоров’я і розвиток дитини  залучила,  батьків, вихователь Куришко Л. В., під час проведення ділової гри: « Смартфонозалежність – шляхи порятунку» ( березень 2019 р.).

Вихователі спільно з музкерівниками Данильчук Н. В., Матюша Б. Ю., фізінструктором Мендалюк Р. С. залучають батьків до активної участі у святах, розвагах, плейбеках, майстер-класах, розвагах.

Заслуговує на увагу робота керівника гуртка англійської мови Гарбар О. В., яка ефективно поєднує навчальну діяльність із театралізованою про що свідчать проведені інсценізація української народної казки: « Вовк і семеро козенят» ( квітень 2019 р.) в якій педагог уміло поєднала ігрову і мовленнєву діяльність та відкрите заняття: « Мій дім» під час якого педагог використала інтерактивні методи навчання, залучала дітей до практичної та словесної діяльності в процесі якої діти проявили достатній лексичний запас та сформованість граматичних вміннь.

Практичним психологом Василюк О. Ю., на протязі року проведено планові і не планові консультації для батьків під час батьківських зборів та у повсякденному житті, діагностування дітей, анкетування дітей батьків та педагогів, а також тренінг «Психічне здоров’я дітей  », семінар-тренінг: «Cоціально – психологічний клімат у колективі. Шляхи оптимізації.», які спрямовані на формування позитивного мікроклімату у педагогічному колективі та збагачення професійних навиків педагогів, щодо взаємодії з дітьми та один з одним.  У грудні 2018 р, практичний психолог брала активну участь у  методичному об’єднанні практичних психологів міста на тему: « Окремі аспекти профілактичної роботи практичних психологів ЗДО щодо запобігання насильству»» та презентувала досвід роботи з дітьми,  під час проведення профілактичного заняття з використанням арт-терапевтичних технік на тему: « Проженемо злість», який направлений на формування у дітей вміння розрізняти емоційні стани та боротися із негативними емоціями.

Значна увага приділялася вивченню емоційного ставлення дітей до однолітків, визначення самопочуття дитини у групі та рівня адаптації: ранній та дошкільний вік шляхом спостережень, середній та старший  – спостереження, індивідуальні бесіди.

Результати діагностичних обстежень психічних процесів та мотиваційної готовності дітей старших дошкільних груп  до навчання в школі на кінець навчального року показали, що   на кінець навчального року позитивну мотивацію до навчання у школі мають 75%   дітей старших груп. У більшості дітей домінує навчальний  та соціальний мотиви :  52 %, – навчальний, 40% – соціальний мотив і 8 % ігровий    У гр. № 2  виявлено 58% дітей з достатнім рівнем   сформованої внутрішньої позиції школяра, 74 % – у групі № 5, 61 %  – у групі № 6. За даними обстеження 23 % дітей гр. № 2, 5, 6 показали високий рівень сформованості емоційно-вольової сфери, вищесереднього  – 20% дітей, середній – 44 %,  нищесереднього – 11%, низький рівень – 2%;

В 2018-2019н. р. фахову майстерність підвищили педагоги: Сливюк В. Р., Шевчук Л. М. Атестацію пройшли 3 педагогів.  За результатами атестації: першу кваліфікаційну категорію присвоєно вихователям: Куришко Л. В., Турській Ю. О., керівник хореографічного гуртка  Корінь-Калиновська А. М. підтвердила кваліфікаційну категорії «спеціаліст». Роботу атестаційної комісії вважати задовільною.

Варто відмітити роботу вихователів Северенюк М.М., Мовчанюк І. В., та музичного керівника Данильчук Н. В., які брали участь у проведенні  методичного об’єднання «Сенсорний розвиток дітей раннього віку ( використання зорових, слухових, дотикових, смакових аналізаторів).» (грудень 2018р.).  Методичне об’єднання пройшло на високому професійному рівні.

Майстерному зростанню педагогів та активізації творчого потенціалу, покращення взаємодії із батьками сприяла їх участь в конкурсах: «Нетрадиційне фізкультурно-оздоровче обладнання», «Великодні прикраси»», участь у благодійних акція: « Добро на Різдво» (різдвяно-новорічні поробки), « Великодня ярмарка» та ін..

За результатами діагностики досягнень дітей старшого дошкільного віку:

23 % дітей мають високий рівень;

21 % – достатній рівень;

52 % – середній рівень;

4 % – низький рівень.

В обстеженні брали участь 88 дітей.

Моніторинг засвоєння знань дітьми (за програмою « Я у Світі») за І-ше і ІІ-ге півріччя 2018-2019н.р. показав, що у групах раннього віку № 1, 10 та у групах молодшого дошкільного віку ( №7, 8, 10),  середнього дошкільного віку ( № 3, 4, 9) та старшого дошкільного віку ( № 2, 5, 6) значно зріс відсоток високого та середнього рівня розвитку, та знизився показник низького рівня.

Отже, можна зробити висновок, що відбулися якісні зміни  рівня сформованості компетентностей вихованців по всіх освітніх лініях.

     Взаємодія ЗДО із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом  та середньою школою.  84 дошкільнят   стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ,  НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».

 

Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснювалася згідно з річним планом та була спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Цьому сприяла спільна робота педагогічного колективу та органів громадянського самоврядування:  батьківського комітету, ради закладу.

Для зміцнення матеріальної бази ЗДО упродовж 2018-2019 навчального  року залучено 103 285 грн. благодійних та батьківських коштів, 653 364 грн. бюджетних, з них: 125 000 грн. – на придбання обладнання на пригрупові майданчики, з  478 444грн. –  на реконструкцію та ремонт нової групи.  За кошти батьків придбані меблі для оснащення предметно-ігрового середовища в групах,  виготовлене нове ігрове обладнання, яке вмонтоване на дитячі майданчики. Придбано нові меблі у спортивний зал, дитячі стільці. Замінено посуд у групах та на харчоблоці. Решта коштів будуть використані для проведення ремонтних робіт по підготовці закладу до нового 2019-2020 навчального року.

 

ЗВІТ

директора НВК № 37 ( за 2017 – 2018 навчальний рік)

           Організація освітньої роботи в НВК №37  у 2017-2018 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України « Про освіту», « Про дошкільну освіту» «Про загальну середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 « Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки»,  Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді ( затверджено наказом МОН України від 16.06. 2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03. 2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів ( затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності ( затверджено наказом МОН України від 20.04. 2015 №446), власним Статутом та інших нормативно-правових актів.

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента  дошкільної освіти здійснювалася за чинною програмою розвитку дитини дошкільного віку  у двох частинах « Я у Світі» ( за редакцією наук. кер. О. Л. Кононко)

Навчання в початкових класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Держаних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.04.2011р. № 462). Виховна робота здійснюється згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011  № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та «Обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 р.р.».

Пріоритетними змістовими напрямками діяльності педагогічного колективу НВК № 37 у 2017-2018 н. р., були:

  •  робота творчої групи над проблемною темою: «Формування культури мовленнєвого спілкування дітей    дошкільного   віку»;
  •  духовного-моральне виховання;
  •  формування еколого-природничої    компетенції;
  • психолого-корекційна робота з дітьми з поведінковими відхиленнями.

Дані напрямки визначені виходячи із виявлених проблем та потреб закладу, про що йдеться у  інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 /2018 навчальному році.»

Педагоги закладу плідно працювали над реалізацією цих завдань і досягли помітних позитивних результатів завдяки участі у методичних заходах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях, проведенні колективних та семінарських занять теми яких відповідали поставленим завданням, а також самоосвіті.  На протязі року були проведені: семінар – практикум: « Художні твори як засіб екологічного виховання»,  « Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами LEGO та моделювання», теоретичний семінар « Мовленнєве середовище та духовно-моральний розвиток дитини», ділова гра « Формування споживчої культури», методичні гостини « День вишиванки», методична естафета: « Що я знаю про екологію. Іноваційні методи навчання», семінар-практикум « Розвивальне читання дошкільнят за методикою Л. Шелестової».

Підвищенню теоретичного рівня педагогів сприяли педагогічні читання « Порівняльний аналіз програм розвитку дітей дошкільного віку: « Я у Світі», « Українське дошкілля» ( нова редакція) , « Розвиток соціально-морального потенціалу дошкільника», « Вплив спілкування на формування успішної особистості: методи оцінювання та заохочення», « Формування інтелектуальних здібностей дошкільників під час обчислювальної діяльності. Задачі. Типи задач.», « Мандрівка літературними сторінками.» ( та ін..)

На педагогічних радах обговорювалися актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, а саме: « Завдання навчально-виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік», « Духовно-моральне виховання, як складова національно-патріотичного виховання», « Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку», « Готовність дітей до навчання в школі».

Участь у методичних заходах сприяла підвищенню професійного рівня педагогів, пошуку ефективних методів навчання і виховання дітей. Набуті теоретичні знання педагоги могли проявити під час проведення колективних та семінарських занять, які спрямовані на розкриття творчого потенціалу педагогів та  формування їхньої педагогічної майстерності.

Упродовж минулого навчального року були проведені колективні перегляди: « Поговоримо про совість» ( Копелюк Т. С.), інтегроване заняття соціально-морального змісту: « Подорож до Країни Короля Закону» ( Турська Ю. О.), інтелектуальна гра екологічного змісту: « Як ти вважаєш: ти багато знаєш?» (Северенюк М. М.),  інтегроване заняття ознайомлення з природою, екологія: « Кімнатні рослини» (Овдіюк М. Ю.), « У світі природи» ( з використанням методу фантастичні гіпотези) ( Мейта О. А. ), самостійна художня діяльність «Мої мрії про довкілля» ( Юрим Н. В.) та семінарські заняття: інтегроване заняття з мовленнєвого спілкування, ознайомлення з природою на тему « Спілкуємося з казковими Гномами»  під час якого вихователь Мельник Н. Р. спонукала дітей до складання описової розповіді за картиною з використанням методу ТРВЗ: входження в картину за допомогою основних аналізаторів,  а також « Вітер вправний чарівник» ( Вознюк І. В.), « Таємниці піску» ( Байдашна І. В.), підгрупова робота з культури мовленнєвого спілкування: « Де живуть гарні слова і вчинки?» ( Куришко Л. В.), під групова робота з математики: « Країна Задач» ( з використанням конструктора LEGO) ( Дзецько О. Є.),  заняття з економіки « У школі Реклами» ( Корінь-Калиновська А. М.).

Поряд з цим педагогічним колективом НВК №37 укладено методичний посібник: « Екологічне виховання дітей дошкільного віку», який містить матеріали які спрямовані на формування еколого-природничих знань та формування екологічної культури дітей дошкільного віку. В посібнику подані перспективне планування на кожну вікову групу, конспекти занять, екологічно-дидактичні ігри, спостереження, прогулянки, матеріали для роботи з батьками, методичні заходи.

Невід’ємною частиною діяльності кожного педагога є робота з батьками яка не втрачає своєї актуальності. Педагоги нашого закладу належну увагу приділяють даному напрямку роботи. На протязі року було проведено Дні відкритих дверей « День музики»,  « День рідної мови» , « День доброти», « День театру», « День вишиванки», « День економіки» педагогами: Катериною Я. А., Овдіюк М. Ю., Мельник Н. Р., Вознюк І. В., Корінь-Калиновська А. М.

У роботі з батьками використовуються традиційні форми роботи: тематичні збори, консультації, бесіди та сучасні інтерактивні серед яких семінари-практикуми, семінари-тренінги, ток – шоу.   Так під час проведення семінару-практикуму вихователем Вознюк І. В. « Пізнавати світ розумом і добром»  (листопад 2017 р.)  та тренінгу практичним психологом Василюк О. Ю. « Любов і розуміння понад усе» ( жовтень 2017 р.), фахівці підвели батьків до усвідомлення негативного впливу  дефіциту батьківської уваги і любові на формування психологічного благополуччя дитини.   Проводячи  ток-шоу « Ми і природа»   ( березень 2018 р.), вихователь Юрим Н. В. спрямувала свою роботу на формування екологічної культури та свідомості батьків та дітей, підвела до усвідомлення глобальної проблеми засмічення навколишнього середовища, спонукала до пошуку шляхів вирішення даного питання.

Вихователі спільно з музкерівниками Данильчук Н. В., Катериною Я. А., залучають батьків до активної участі у святах, розвагах.  Заслуговує на увагу робота керівника гуртка англійської мови Гарбар О. В., та керівника хореографічного гуртка Корінь-Калиновської А. М., які у травні провели  для батьків музично-театралізоване виставу за мотивами казки « Теремок», також на протязі  2017-2018 навчального року батьки мали змогу відвідати заняття з англійської мови у кожній віковій групи. Усі заходи проведені на належному професійному рівні.

Практичним психологом Василюк О. Ю., на протязі року проведено планові і не планові консультації для батьків під час батьківських зборів та у повсякденному житті, діагностування дітей, анкетування дітей батьків та педагогів, а також семінар-практикум « Розвиваємо лідерський потенціал дошкільників», семінар-тренінг: « Дитячий страх. Методи психокорекції.», які спрямовані на формування позитивного мікроклімату у дитячому товаристві та збагачення професійних навиків педагогів.  У грудні 2017 р, практичний психолог брала активну участь у педратах та методичному об’єднанні практичних психологів міста на тему: « Особливості проведення корекційно-відновлюваних та розвивальних занять практичним психологом в закладах дошкільної освіти» та презентувала досвід роботи з теми « Профілактика професійного вигорання педагогів шляхом формування позитивного мислення», що в свою чергу сприяло підвищенню фахового рівня та формування навичок міжособистої взаємодії з педагогами та батьками.

Значна увага приділялася вивченню емоційного ставлення дітей до однолітків, визначення самопочуття дитини у групі та рівня адаптації: ранній та дошкільний вік шляхом спостережень, середній та старший  – спостереження, індивідуальні бесіди.

Результати діагностичних обстежень психічних процесів та мотиваційної готовності дітей старших дошкільних груп  до навчання в школі на кінець навчального року показали, що 100% дітей старших груп мають позитивну мотивацію до навчання в школі. У більшості дітей домінує навчальний ( 67% у дітей гр. №7, 47% дітей гр. №8)  та соціальний ( у 17% у дітей гр. №7; 35% гр. №8, 25% )  мотиви. Ігровий мотив домінує у 8% дітей гр. 7 ,  6% дітей гр. № 8.  У гр. № 7  виявлено 63% дітей, 44% дітей гр. № 8 з достатнім рівнем   сформованої внутрішньої позиції школяра. За даними обстеження, 55% дітей гр. №7,8  показали високий рівень сформованості емоційно-вольової сфери, середній рівень – 43% дітей гр. № 7,  42% дітей гр. №8;  низький рівень – 2 % дітей гр. №7, 3% дітей гр. №8.

В 2017-2018 н. р. фахову майстерність підвищили педагоги:Мендалюк Р. С, Корінь-Калиновська А. М, Копелюк Т. С., Кононець Л. Є., Пригода К. І.   Атестацію пройшли 7 педагогів.  За результатами атестації:  раніше присвоєну категорію спеціаліст вищої категорії підтвердила  вихователь-методист Пригода К. І.,  раніше присвоєну категорію спеціаліст вищої категорії та педагогічне звання «вихователь-методист» підтвердила вихователь  Овдіюк М. Ю., вихователь Юрим Н. В. підтвердила раніше присвоєну   вищу кваліфікаційну категорію та отримала педагогічне звання «вихователь-методист», вищу кваліфікаційну категорії присвоєно вихователю  Вознюк І. В. та вчителю  Кононець Л. В., вчитель Копелюк Т. С., підтвердила вищу кваліфікаційну категорію та отримала педагогічне  звання « Старший  вчитель»,   першу кваліфікаційну категорію присвоєно практичному психологу Василюк О. Ю. Роботу атестаційної комісії вважати задовільною.

Варто відмітити роботу вихователів Сливюк В. Р., Турської Ю. О., які брали участь у проведенні  методичного об’єднання «Формування екологічної культури у дітей дошкільного віку засобами казки»»  ( квітень 2018 р.).  Методичне об’єднання пройшло на належному професійному рівні.

Майстерному зростанню педагогів та активізації творчого потенціалу, покращення взаємодії із батьками сприяла їх участь в конкурсах: «На краще облаштування  куточка природи», участь у благодійних акція: « Добро на Різдво» (різдвяно-новорічні поробки), « Великодня ярмарка» та ін..

За результати діагностики досягнень дітей старшого дошкільного віку у  групі № 7високий рівень розвитку мають 50 %дітей,  у групі № 8 – 69, 7%середній  рівень  у групі № 7- 47% у групі № 8 – 30, 3 %; низький рівень у гр. №7– 3%, у  групі № 8  з низьким рівнем розвитку немає дітей. Враховуючи динаміку показники покращилися на 27 %.

Моніторинг засвоєння знань дітьми (за програмою « Я у Світі») за І-ше і ІІ-ге півріччя 2016-2017н.р. показав, що у групах раннього віку № 1, 10 та у групах молодшого дошкільного віку ( №3, 4, 9) та середнього дошкільного віку ( № 2, 5, 6) значно зріс відсоток високого та середнього рівня розвитку, та знизився показник низького рівня.  У групах № 2, 5  не має дітей із низьким рівнем.

Отже, можна зробити висновок, що відбулися якісні зміни  рівня сформованості компетентностей вихованців по всіх освітніх лініях.

Взаємодія НВК із загальноосвітніми навчальними закладами проходила за трьома напрямками: організаційна робота, методична робота, робота з батьками майбутніх першокласників. Вони сприяли створенню ефективних умов для забезпечення наступності між навчально-виховним закладом  та середньою школою.  72 дошкільнят   стали учнями ЗОШ № 18, 11, 15, РГГ,  НВК «Гармонія», НВК №12, НВК № 2 «Школа-ліцей», класична гімназія « Престиж».

Фінансово-господарська діяльність НВК здійснювалася згідно з річним планом та була спрямована на зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази. Цьому сприяла спільна робота педагогічного колективу та органів громадянського самоврядування:  батьківського комітету, ради закладу.

Для зміцнення матеріальної бази НВК упродовж 2017-2018 навчального  року залучено  58 тис.  грн. бюджетних та 11 351,50  грн. батьківських коштів. За кошти батьків придбані меблі для оснащення предметно-ігрового середовища в групах, частково  замінено вікна на нові металопластикові у приміщеннях закладу (пральня, сходові марші, ізолятор); виготовлене нове ігрове обладнання, яке вмонтоване на дитячі майданчики , зроблено косметичні ремонти у всіх вікових групах, методичному кабінеті. Придбано нові меблі у спортивний зал, кабінет психолога (столи), мультимедійну дошку у музичний зал.Питання про результати аудиту фінансово – господарської діяльності (надходження, облік, витрати та інвентаризація позабюджетних коштів) щоквартально розглядаються на засіданні батьківського комітету НВК , перевіряються фінансові документи, які підтверджують надходження і витрату коштів.

For the latest information, see blog-juridic.ro on the website.